راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

ماده ۱ – طرفین قرارداد
۱-۱ موجر/ موجرین… فرزند… به شماره شناسنامه… صادره از… کد ملی… متولد… ساکن… تلفن….
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت… فرزند… به شماره شناسنامه… متولد… به موجب…
۱-۲ مستاجر/مستاجرین… فرزند… به شماره شناسنامه… صادره از… کد ملی… متولد… ساکن… تلفن….
با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت… فرزند… به شماره شناسنامه… متولد… به موجب…
یا نماینده شرکت… به شماره ثبت… که سمت وی با نامه رسمی شماره… به تاریخ… از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.
ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره تعداد واحد پارکینگ از شماره پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش به زیربنای متر مربع واقع در که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.
ماده ۳ – مدت اجاره
مدت اجاره برابر است با: ماه/سال که تاریخ شروع آن از و خاتمه آن به تاریخ هجری شمسی است.
ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می‌شود یا به شماره حساب/کارت به نام نزد بانک واریز خواهد شد. (یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد فقره چک به شماره‌های عهده بانک به موجر تحویل داده شده است.
۴-۲ مبلغ ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره بانک شعبه پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره بانک شعبه در تاریخ / / ۱۳به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مورد اجاره برای استفاده به عنوان محل استقرار تعداد خودرو سبک/سنگین به اجاره واگذار شده است. مستاجر به هیچ عنوان نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد استفاده کند.
۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً، مفروزاً، یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.
۶-۳- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می‌نماید.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت‌عدم وصول چک‌های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز شهری و تلفن اختصاصی (در صورت وجود) مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است.
۶-۶ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید. در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می‌باشد.
۶-۷ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات است به عهده موجر می‌باشد و تعمیر و تنظیم موارد جزیی و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می‌باشد.
۶-۸ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه‌هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک است، . اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوطه را با موجر محاسبه کند.
۶-۹ چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود.
۶-۱۰ هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۱ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت‌عدم توافق این اجاره نامه در انقضاء مدت فسخ شده وکان لم یکن تلقی می‌گردد و موجر می‌تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.
۶-۱۲ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی‌های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۳ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
۶-۱۴ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.
۶-۱۵ تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.
ماده ۷- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۸- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

امضاء و اثر انگشت موجر نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

امضاء و اثر انگشت مستاجر نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.