راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد اجرای دستمزدی وال پست و دیوار ۳D Panel

این تفاهم نامه در تاریخ —————– بین آقای ————————————————— – که از این پس کارفرما خوانده می شود از یک طرف و آقای ————— فرزند ——— دارنده شماره شناسنامه —– به آدرس ————————و تلفن همراه —————–که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و ضوابط ذیل منعقد می گردد :

ماده ۱- موضوع تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه عبارت است از اجرای عملیات ساختمانی مندرج در ماده ۱ بـر اساس مدارک، نقشه ها و مشخصات فنی پروژه ——– واقع در ——————

ماده ۲ – مدت تفاهم نامه

از زمان شروع به کار (———-) به مدت ——————- می باشد.

تبصره ۱ : در صورت نیاز و بنا به تشخیص کارفرما مدت قرارداد (بدون هیچگونه افزایش بهایی بابت اجرای موضوع تفاهم نامه به پیمانکار) تمدید شده و در این خصوص پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضی را به طور بال عوض به کارفرما صلح نمود.

ماده ۳ – مبلغ تفاهم نامه

 1. نصب و جوشکاری وال پست : در ازای اجــرای کامل و دقیق طبـق شـرایط ماده یک، از قرار هر متر طول — —— ریال) ——— ریال) به صورت خالص و مقطوع پرداخت می شود
 2. .اجرای سرطاق ها از دو طرف رابیتس : در ازای اجــرای کامل و دقیق طبـق شـرایط ماده یک، از قرار هر متر مربع و برای یک طرف ——– ریال ) ——— ریال) به صورت خالص و مقطوع پرداخت می شود.
 3. .اجرای سرطاق ها از یک طرف رابیتس : در ازای اجــرای کامل و دقیق طبـق شـرایط ماده یک، از قرار هر متر مربع و برای یک طرف —— ریال ) ———— ریال) به صورت خالص و مقطوع پرداخت می شود
 4. اجرای نصب دیوار پانل : در ازای اجــرای کامل و دقیق طبـق شـرایط ماده یک، از قرار هر متر مربع —– ریال ) ———- ریال) به صورت خالص و مقطوع پرداخت می شود.
 5. اجرای عملیات شاتکریت مرحله اول بر روی پانل : در ازای اجــرای کامل و دقیق طبـق شـرایط ماده یک، از قرار هر متر مربع ——– ریال ) ———– ریال) به صورت خالص و مقطوع پرداخت می شود
 6. اجرای عملیات سیمانکاری رویه نهایی بر روی پانل : در ازای اجــرای کامل و دقیق طبـق شـرایط ماده یک، از قرار هر متر مربع ——– ریال ) ——– ریال) به صورت خالص و مقطوع پرداخت می شود.

تبصره ۲ : در صورت لزوم انجام هرگونه آیتم اضافه بر آیتم های تعریف شده، مبلغ و مقدار آن در محل کارگاه صورتجلسه می گردد.

ماده ۴ -تعهدات طرفین تفاهم نامه

۱-۴ )پیمانکار متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک تفاهم نامه، به موقع و با کیفیت مناسب در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعالم می دارد دارای امکانات و ابزار آالت و توان الزم می باشد.

۲-۴ )پیمانکار موظف است سفته بیست میلیون ریالی به شماره ————————— به عنوان امانت و در راستای حسن انجام کار طبق مفاد تفاهم نامه در اختیار کارفرما قرار دهد.

۳-۴ )کارفرما متعهد است که حق الزحمه پیمانکار را طبق تفاهم نامه و به نسبت کار انجام شده با کسر ۱۵ %کسر شده بابت حسن انجام کار پرداخت نماید. پس از پایان کار و تحویل قطعی به کارفرمای اصلی مبلغ ۱۵ %کسر شده از صورت وضعیت های پیمانکار به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۵ – کارکنان و پرسنل پیمانکار

همه کسانی که به منظور اجرای پیمان، به صورت دائم یا موقت برای پیمانکار خدماتی انجام می دهند، کارکنان پیمانکار شناخته شده و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع تفاهم نامه به عهده وی می باشد

ماده ۶ – رعایت مسائل ایمنی

پیمانکار باید اطمینان یابد که کارکنانش عملیات موضوع پیمان را به طور ایمن و مطمئن انجام می دهند و ضوابط ایمنی شامل تهیه و استفاده از وسائل ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت نماید و در صــورت بــروز هر گونه حادثه برای کارکنان پیمانکار، کارفرما هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۷

وسائل و ابزار آالت تهیه لوازم و ابزار آالت زیر بر عهده کارفرما است که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و در پایان کار به شکل اولیه تحویل گرفته می شود

 • قیچی میلگرد بری : یک عدد

تهیه لوازم و ابزارآالت زیر به عهده پیمانکار است:

 • بتن کن
 • شمشه بنایی جهت کشیدن رویه
 • ریسمان کار, شاقول, کمچه, مالقه و لوازم بنایی فردی
 • و هرگونه وسیله دیگری که برای انجام موضوع پیمان الزم می باشد.

ماده ۸- شرایط تفاهم نامه

۱-۸ )پیمانکار متعهد می گردد از به کارگیری اتباع بیگانه خودداری کند. در غیر این صورت عواقب تخلف از این ماده با پیمانکار بوده و کارفرما هیچ مسئولیتی نخواهد داشت

. ۲-۸ )مکان اجرای عملیات چه از لحاظ منطقه، چه از لحاظ صعوبت موجود و چه از نظر نوع کار به رویت پیمانکار رسیده و پیمانکار کلیه مسائل را در قیمت خود لحاظ کرده است و نرخ تعیین شده در توافق نامه تحت هیچ شرایطی مگر با توافق کارفرما قابل تغییر نخواهد بود.

۳-۸ )کلیه عملیات اجرائی با دستور سرپرست کارگاه کارفرما انجام می گیرد و تحت هیچ شرایطی پیمانکار مجاز به انجام درخواست های کارفرمای اصلی و … بدون هماهنگی و کسب اجازه از کارفرما نبوده و هزینه های ناشی از قصور از اجرای این بند به عهده پیمانکار می باشد.

۴-۸ )حمل و جابجایی کلیه مصالح پای کار بر عهده پیمانکار می باشد.

۵-۸ )در صورتی که بواسطه معارض – هرگونه و هر نوع – عملیات اجرایی متوقف گردد، پیمانکار موظف است در جبهه دیگری که سرپرست کارگاه تعیین می کند به کار ادامه دهد و در صورتی که امکان هیچ گونه فعالیتی وجود نداشت و کارگاه موقتا تعطیل شد، پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می کند.

۶-۸ )سطح کار بایستی کامال شاقولی و تراز در دو امتداد عمودی و افقی باشد و در صورت نیاز به اصالح کار و وارد آمدن هرگونه خسارتی به کارفرما، پیمانکار عهده دار هزینه مصالح و تاخیرات به وجود آمده می باشد.

۷-۸ )پیمانکار موظف است در هر مقطعی, آن جبهه کاری را که سرپرست کارگاه صالح می داند اجرا نماید

۸-۸ )هیچ رابطه حقوقی و پرداخت مالی بین کارفرما و پرسنل پیمانکار وجود نداشته و پیمانکار مسئول عوامل، ابزار آالت و … تحت امر خود می باشد.

تبصره ۱ – در صورت عدم پرداخت به موقع دستمزد پرسنل پیمانکار توسط پیمانکار از محل دریافتی های وی از کارفرما و اعتراض پرسنل نامبرده و یا ادعای قابل اثبات برای کارفرما توسط اشخاص ثالث، کارفرما مجاز خواهد بود از محل مطالبات پیمانکار با آنان تسویه حساب نماید و پیمانکار در این ارتباط حق هرگونه اعتراضی را به طور بال عوض به کارفرما صلح نمود.

۹-۸ )محل اسکان پیمانکار در یک اتاق تجهیز کارگاه می باشد و از همان امکانات عمومی در طول مدت اجرا استفاده می کند و کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به تامین مسکن، هزینه ایاب و ذهاب و غذای پرسنل پیمانکار ندارد.

۱۰-۸ )پیمانکار موظف است کار محول شده در توافق نامه را در طی مدت مشخص شده در پیمان به انجام برساند و در صورتی که بابت تاخیر پیمانکار، خسارت و جریمه ای از طرف کارفرمای اصلی تعیین گردد، این جریمه از پیمانکار کسر خواهد شد. به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۰۰۰,۵۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد.

تبصره ۲ – الزم به ذکر است مدت زمانی که به علت عوامل موثر جوی، نبودن جبهه کاری و عدم فراهم بودن مصالح که به عهده کارفرما است، امکان فعالیت پیمانکار وجود نداشته باشد) با تایید سرپرست کارگاه(، جزء مدت زمان تاخیر در اجرا محاسبه نمی شود.

۱۱-۸ )پیمانکار موظف است قبل از اعزام نیروهای خود به مرخصی و یا تعطیالت با سرپرست کارگاه هماهنگی های الزم را به عمل آورد، در غیر این صورت هر روز به عنوان تاخیر محاسبه شده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۱۲-۸ )پیمانکار مجاز نمی باشد بدون هماهنگی و تایید سرپرست کارگاه کارفرما، اقدام به تعطیلی کار به هر علتی نماید و در صورت عدم رعایت این ماده کارفرما می تواند نسبت به فسخ تفاهم نامه و تسویه حساب )پس از کسر هزینه های مربوطه بنا به تشخیص خود از حساب پیمانکار( اقدام نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را به طور بال عوض به کارفرما صلح نمود.

۱۳-۸ )در صورت عدم رضایت کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار و یا پرسنل وی، در همان مقطع کارفرما نسبت به فسخ تفاهم نامه و تسویه حساب )پس از کسر هزینه های مربوط به رفع عیب و لکه گیری عملیات صورت گرفته توسط پیمانکار(اقدام نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را به طور بال عوض به کارفرما صلح نمود.

۱۴-۸ )حق الزحمه پرداختی به پیمانکار بر اساس میزان کارکرد صحیح، کامل و اصولی کار محوله در زمان مناسب و رضایت کارفرما و شخص سرپرست کارگاه در زمان های ممکن به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۱۵-۸ )حق الزحمه پرداختی به پیمانکار بر اساس صورت وضعیت ارائه شده توسط سرپرست کارگاه و پس از تایید کارهای انجام شده طبق مشخصات فنی توسط وی قابل پرداخت خواهد بود.

۱۶-۸ )پیمانکار موظف است در صورت نیاز و بر اساس وسعت کار محوله و زمان اجرای قید شده در پیمان، نسبت به افزایش اکیپ تحت سرپرستی خود اقدام نماید و در این خصوص هیچ عذری قابل قبول نیست.

۱۷-۸ )پیمانکار موظف است نسبت به رفع لکه گیری ها و نقایص کار با نظر سرپرست کارگاه اقدام نماید و تسویه حساب با پیمانکار منوط به رضایت و تایید سرپرست کارگاه و کارفرما می باشد

. ۱۸-۸ )در صورتی که پیمانکار به علت سهل انگاری مصالح کار را حیف و میل نماید و یا به علت پراکندگی و عــــدم گرد آوری آن ها در مکان مناسب موجب ضایع شدن آن ها شود، مصالح پرت شده محاسبه و از حساب ایشان کسر خواهد شد.

۱۹-۸ )پیمانکار موظف است نسبت به آب دادن مداوم سیمانکاری ها انجام شده توسط خود حداقل سه بار, اقدام نماید و بابت این امر هیچگونه وجهی به ایشان پرداخت نمی شود. الزم به ذکر است که انجام حداقل مرتبه آبیاری ذکر شده در این بند بایستی به تایید سرپرست کارگاه برسد.

۲۰-۸ )پیمانکار موظف است نسبت به تمیز کردن روزانه، مراقبت و استفاده صحیح از وسائلی که توسط کارفرما به ایشان تحویل داده شده, اقدام نمایند.

۲۱-۸ )پیمانکار تحت هیچ شرایطی حق ندارد در خصوص آیتم های کاری، خواه در این تفاهم نامه وجود داشته و یا ذکر نشده باشد با کارفرما تفاهم و نسبت به انجام آن اقدام نماید. کلیه کارهای اجرایی صورت گرفته توسط پیمانکار بایستی زیر نظر کارفرما بوده و در صورت صالحدید ، آیتم جدید ارائه شده توسط کارفرمای اصلی، زیر نظر و قیمت کارفرما و به وسیله پیمانکار انجام شود و یا از آن صرف نظر گردد. در صورت عدم رعایت این بند، مبلغ معادل ۱۵ %کل پیمان از پیمانکار به عنوان جریمه کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص به صورت بال عوض به کارفرما صلح نمود.

۲۲-۸ )در صورت بروز هرگونه اختالف ناشی از تفسیر و یا اجرای مفاد این تفاهم نامه، موضوع از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و به این منظور مسوول فنی کارفرما به عنوان داور مرض الطرفین انتخاب گردیده و رای داور در هر صورت قاطع و الزم التباع برای طرفین خواهد بود.

۲۳-۸ )پیمانکار موظف است نسبت به رعایت کلیه مسائل اخالقی اقدام نماید و در اینخصوص شخصا مسئول می باشد.

۲۴-۸ )پیمانکار موظف است درخواست هر نوع مصالحی را حداقل ۴۸ ساعت زودتر به اطالع سرپرست کارگاه برساند و عواقب تعطیلی پیمانکار به علت عدم اطالع به موقع مصالح مورد نیاز بر عهده خود وی می باشد.

۲۵-۸ )کلیه کسورات بابت بیمه، مالیات و … طبق قرارداد منعقده بین —————— و ——— بر عهده کارفرمای اصلی)————( می باشد و از این بابت هیچگونه تعهدی بر عهده کارفرما نمی باشد

ماده ۹ – کسورات

از این تفاهم نامه هیچ گونه کسوراتی شامل بیمه و مالیات بر عهده طرفین نمی باشد

*************************************

این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و چهار صفحه تنظیم شده که طی دو نسخه ابالغ می گردد. تمامی نسخ حکم واحد را دارند

. پیمانکار                                                 سرپرست                                                                  کارگاه کارفرما

دیگر نمونه قراردادها

این نمونه قرارداد اجرای دستمزدی وال پست و دیوار ۳D Panel چند ماده دارد؟

این نمونه قرارداد اجرای دستمزدی وال پست و دیوار ۳D Panel شامل ۹ ماده است.

پیمانکار در این نمونه قرارداد درخصوص موضوعات ایمنی چه وظایفی دارد؟

پیمانکار باید اطمینان یابد که کارکنانش عملیات موضوع پیمان را به طور ایمن و مطمئن انجام می دهند و ضوابط ایمنی شامل تهیه و استفاده از وسائل ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات رعایت نماید و در صــورت بــروز هر گونه حادثه برای کارکنان پیمانکار، کارفرما هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.