راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو)

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو)

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه…صادره از…کدملی… متولد… ساکن… تلفن…

۱-۲ – خریدار/خریداران… فرزند… به شماره شناسنامه…صادره از…کدملی… متولد… ساکن… تلفن…

۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال… دانگ یکدستگاه خودرو… از نوع… مدل… سیستم… رنگ… سیلندر… شماره راهنمایی و رانندگی… شماره شاسی… شماره موتور… که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل… در آن می‌باشد.

ماده ۳: ثمن معامله

۳-۱ بهای معامله به طور مقطوع بعدد (… ریال) و با حروف (… ریال) تعیین گردید.

۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ با حروف (… ریال) نقداً / طی چک شماره… عهده بانک… شعبه… کد… به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده مبلغ با حروف (… ریال) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴: شرایط معامله

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ به حروف…به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ… در دفتر اسناد رسمی شماره… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد (تنظیم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌شود.

۴-۲ -عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده وعدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم‌عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی‌عدم حضور می‌باشد.

۴-۳ – مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد.

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.

۴-۵ – هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده… می‌باشد.

۴-۶ – کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.

۴-۷ – در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی راکه خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و مبلغ به حروف (… ریال) به عنوان خسارت‌عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

۴-۸ – مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف… ساعت… تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۴-۹ – در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (… ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

۴-۱۰ – در صورت‌عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

ماده ۵: در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

۵-۱ – چک‌ها و یا سفته‌ها در حکم ثمن معامله می‌باشد در صورتیکه پرداخت… قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می‌باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می‌گردد.

۵-۲ – پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.