راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۳ نمونه قرارداد فروشنده مغازه

قرارداد بین مالک مغازه و فروشنده یکی از قراردادهای مرسوم در بازار کار است. در ادامه ۳ نمونه قرارداد فروشنده مغازه را مطالعه می کنید و امکان دانلود آن در دو نسخه WORD و PDF نیز فراهم آمده است.

در ادامه می خوانید:

قرارداد فروش کالا

ماده ۱- طرفین قرارداد:
این قرارداد در تاریخ… فیمابین شرکت… به شماره ثبت… مورخ… ثبت شده در اداره ثبت شرکت های… به نشانی… با نمایندگی آقایان… به عنوان… که سمت و حدود اختیارات وی طبق روزنامه رسمی شماره… مورخ… و اساس نامه شرکت به تائید خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد (فروشنده) نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت… به شماره ثبت… مورخ… ثبت شده در اداره ثبت شرکت های… به نشانی… با نمایندگی آقایان… به عنوان… که سمت و حدود اختیارات وی طبق روزنامه رسمی شماره… مورخ… و اساس نامه شرکت به تائید فروشنده رسیده که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می‌شوداز طرف دیگر، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می‌باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد:
عبارت است از فروش کالا با مشخصات… مطابق پیوست شماره یک این قرارداد.

تبصره ۱: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده ۲۳ این قرارداد جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آن‌ها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد.

تبصره ۲: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تائید آن توسط ناظر، خریدار می‌تواند ضمن ضبط تضمین قرارداد، کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید، راساً قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۳- مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ… تا تاریخ… بوده و طرفین با توافق کتبی یکدیگر می‌توانند نسبت به تمدید مدت قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۴- تاریخ و محل تحویل موضوع قرارداد:
فروشنده مکلف است حداکثر تا تاریخ… (به حروف…) به هزینه… تمامی کالاها را مطابق جدول زمانبندی تحویل کالا (که جزء لا ینفک این قرارداد است) در نشانی… به خریدار یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان تحویل داده و گواهی تحویل موقت دریافت نماید.

ماده ۵- مبلغ قرارداد و پیش پرداخت:
۱-۵-کل مبلغ موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها… ریال (به حروف…) می‌باشد. بهای مورد معامله قطعی بوده و تحت هیچ عنوان اعم از نوسانات نرخ ارز یا افزایش هزینه‌های گمرگی یا تحریم یا هر عنوان دیگر قابل افزایش نمی‌باشد.

۲-۵- خریدار متعهد است در مقابل ضمانت نامه‌ای معادل ۱۲۰ درصد مبلغ پیش پرداخت که از سوی فروشنده تحویل خریدار می‌گردد مبلغ… (معادل بیست و پنج درصد مبلغ کل قرارداد) را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت نماید.

۳-۵-تضمین پیش پرداخت پس از تحویل… درصد از کالای موضوع قرارداد طبق جدول زمانبندی و تائید کالا توسط ناظر خریدار به فروشنده مسترد خواهد شد. در صورتی که فروشنده در مدت زمان مشخص شده مبادرت به تحویل کالاهای موضوع قرارداد ننماید خریدار می‌تواند کل مبلغ تضمین را به نفع خود برداشت نماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کالای مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت تائید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی، طی یک فقره چک به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می‌گردد.

تبصره ۲- گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می‌شود.

ماده ۷- تضمین انجام تعهد:
فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به صورت… به عنوان تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است.

پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده ۸- دوره تضمین:
فروشنده، کارایی و کیفیت و سلامت کالای موضوع قرارداد را برای مدت… از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می‌نماید. چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی ازعدم رعایت مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد، فروشنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت‌عدم قابلیت تعمیر نسبت به تعویض کالا اقدام نماید.

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را کتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد. در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد، خریدار می‌تواند راساً نسبت به رفع معایب نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه‌ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفاء نماید و ارزیابی خریدار از هزینه‌ها و خسارات غیر قابل اعتراض است.

ماده ۹- بازرسی و نظارت:
۱-۹- خریدار آقا/ خانم… را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی می‌باشد. خریدار می‌تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید.

۲-۹- فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد. در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می‌تواند از قبول آن‌ها امتناع نموده، اصلاح و یا تعویض آن‌ها را از فروشنده درخواست نماید. هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی‌گردد. کلیه هزینه‌ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

ماده ۱۰- تعهدات فروشنده:
۱-۱۰- فروشنده متعهد می‌گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید.

۲-۱۰- فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی، کتب راهنمایی عملیات و راه اندازی، نقشه‌ها و اطلاعات مربوط به کیفیت کالا را تهیه و به خریدار تحویل نماید.

۳-۱۰- فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش) تدارک لازم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار را فراهم آورد.

۴-۱۰- فروشنده تعمیر و نگه داری، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از کالاهای موضوع قرارداد را به مدت… ماه / سال تعهد می‌نماید. هزینه این اقدامات قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است.

ماده ۱۱- محرمانه بودن قرارداد:
فروشنده تعهد می‌نماید که هیچ گونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت.

ماده ۱۲- هزینه‌های جانبی:
کلیه هزینه‌های جانبی از قبیل هزینه‌های انجام بازرسی کالا و… تا پایان قرارداد به عهده فروشنده است، در صورت‌عدم پرداخت از طرف فروشنده، هزینه‌های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد.

ماده ۱۳-عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر:
فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر ندارد. اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت‌های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد. فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت. فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید.

ماده ۱۴- جریمه تاخیر:
هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می‌شود:

الف ) در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تاخیر باید معادل… درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده خسارت تاخیر بپردازد.

تاخیر کمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخیر بیش از ۵ روز و کمتر از ده روز، ده روز محاسبه می‌شود.

ب ) هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از…روز / ماه تجاوز نماید، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید.

تبصره: تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار می‌باشد و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت.

ماده ۱۵- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد:
فروشنده با امضاء قرارداد تائید می‌نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد، وضعیت بازار، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی‌تواند به عذرعدم اطلاع معتذر گردد.

ماده ۱۶- افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد:
خریدار می‌تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود. افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است

ماده ۱۷- قوه قاهره:
در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته‌اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند.

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان‌پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید. در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می‌باشد.

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می‌یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می‌شود.

ماده ۱۸-عدم وجود واسطه:
فروشنده تاکید می‌نماید که در این قرارداد واسطه‌ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است. چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمینات فروشنده را ضبط نماید.

ماده ۱۹- کسور قانونی:
پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده… می‌باشد.

ماده ۲۰- فسخ قرارداد:
خریدار می‌تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند. همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود، ورشکستگی فروشنده، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کالای تحویل شده به فروشنده تعلق می‌گیرد (مشروط بر اینکه کالای مذکور بدون عیب و نقص باشد) به او پرداخت نماید.

در صورت فسخ قرارداد، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را تیز از دارایی وی مطالبه نماید.

ماده ۲۱- بسته‌بندی کالا:
کلیه اجزا و قطعات کالا باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استانداردهای متداول توسط فروشنده علامت‌گذاری و بسته‌بندی شود. به نحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه‌های اجرایی امکانپذیر باشد.

تبصره: هنگام باز کردن بسته‌های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته‌بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد. در این صورت فروشنده می‌بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه‌ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید.

ماده ۲۲- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:
فروشنده تاکید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی‌باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند. در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ، تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند.

ماده ۲۳- اسناد قرارداد:
اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد. هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود:

الف: متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فنی موضوع قرارداد

ج: جدول زمان‌بندی تحویل کالا

د: مشخصات بسته‌بندی

ح: جدول آموزش

ماده ۲۴- حل اختلاف و داوری:
طرفین توافق نمودند در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد، موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند. داور منتخب متعهد است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داور موضوع اختلاف را با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عرف و با تعیین نوع تخلف و متخلف و نوع میزان خسارت و نحوه جبران آن و نیز تفسیر قرارداد و چگونگی اجرای آن مبادرت به صدور رأی نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودند.

تبصره: طرفین ضمن این قرارداد آقای/ خانم… با کد ملی… را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

ماده ۲۵- اقامتگاه طرفین قرارداد:
کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می‌شود. طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می‌گردد.

فروشنده:

نشانی:

تلفن: نمابر:

خریدار:

نشانی:

تلفن: نمابر

ماده ۲۶- تعداد نسخ قرارداد:
این قرارداد در ۲۶ ماده و… تبصره و… نسخه پیوست و در سه نسخه متحد المتن در تاریخ… تنظیم گردیده و کلیه نسخ در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

نمونه قرارداد کار – استخدام فروشنده پوشاک

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………..کد پستی ……… .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

فروشنده متعهد می گردد که در ساعات مقرر در ماده ۷ در فروشگاه پوشاک حاضر گردیده و وظایف ایشان به شرح ذیل می باشد :

۱-۳ فروشنده موظف است تا به هنگام حضور در فروشگاه از آراستگی ظاهری و کلامی مطلوب برخوردار باشد.

۲-۳ فروشنده موظف است تا نیم ساعت زود تر و نیم ساعت دیرتر از ساعات مقرر در ماده ۷ در محل کار حاضر گردد و این مدت زمان جزو حقوق ماهیانه احتساب می گردد.

۳-۳ فروشنده بی هیچ وجه مجاز به فروش اقساطی (نسیه) پوشاک فروشگاه به غیر با هر ارزشی نمی باشد و در صورت چنین امری، ایشان خود در مقابل مبلغ پرداختی مسئول می باشد.

۴-۳ در زمان هایی که فروشگاه در اوج ساعات فروش قرار ندارد و فروشگاه خالی از مشتری می باشد، فروشنده می بایست اقدام به شارژ و چیدمان پوشاک خالی شده از قفسه ها و استندها نماید.

۵-۳ فروشنده به هیچ وجه مجاز به ترک فروشگاه به هر دلیلی نمی باشد، و در صورت اضطرار با اطلاع کارفرما اقدام به این امر نماید.

۶-۳ فروشنده می بایست آداب و حسن معاشرت اخلاقی و پوشش مناسب را رعایت نماید.

۷-۳ در صورتی که سرقتی از فروشگاه در زمان حضور فروشنده انجام گیرد، ایشان در مقابل آن مسئول می باشد.

۸-۳ فروشنده اکیداً مجاز به تجمع نمودن دوستان و آشنایان خویش به هنگام ساعات کاری در فروشگاه نمی باشد.

۹-۳ فروشنده بی هیچ وجه مجاز به درگیری لفظی با مشتریان نمی باشد و در صورتی که ایشان محق باشد می بایست پیش از اینکه کارفرما را در جریان ماوقع قرار دهد، مشتری پرخاشگر را تشویق به آرامش و هدایت نمودن به سمت درب خروج نماید.

۱۰-۳ در پایان هر ماه فروشنده می بایست در آخر وقت اداری فروشگاه در محل فروشگاه حاضر گردیده، و با کمک سایر پرسنل اقدام به نظافت و شسشوی عمومی نمایند.

۴- محل انجام کار :

محل فروشگاه به آدرس ….. می باشد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد :

متن کامل نمونه قرارداد فروشنده پوشاک

نمونه قرارداد کار – استخدام فروشنده مواد غذایی

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ……….. کد پستی ……… .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

۱-۳ فروشنده موظف است تا به هنگام حضور در فروشگاه از آراستگی ظاهری و کلامی مطلوب برخوردار باشد.

۲-۳ فروشنده موظف است تا نیم ساعت زود تر و نیم ساعت دیرتر از ساعات مقرر در ماده ۷ در محل کار حاضر گردد و این مدت زمان جزو حقوق ماهیانه احتساب می گردد.

۳-۳ فروشنده بی هیچ وجه مجاز به فروش اقساطی (نسیه) مواد غذایی فروشگاه به غیر نمی باشد و در صورت چنین امری، ایشان خود در مقابل مبلغ پرداختی مسئول می باشد.

۴-۳ در زمان هایی که فروشگاه در اوج ساعات فروش قرار ندارد و فروشگاه خالی از مشتری می باشد، فروشنده می بایست اقدام به شارژ و چیدمان مواد غذایی خالی شده از قفسه ها و یخچال ها نماید.

۵-۳ فروشنده به هیچ وجه مجاز به ترک فروشگاه به هر دلیلی نمی باشد، و در صورت اضطرار با اطلاع کارفرما اقدام به این امر نماید.

متن کامل این قرارداد را اینجا بخوانید: نمونه قرارداد کار – استخدام فروشنده مواد غذایی

سوالات متداول

موضوع قرارداد باید حاوی چه نکاتی باشد؟

در این بند باید به موضوع قرارداد که همان انجام اعمال مرتبط با فروشندگی است اشاره شود. بنا به نوع مغازه، می‌توان موضوع قرارداد را به شکل کلی بیان نمود و انجام خدمات مغازه مذکور را به عنوان موضوع قرارداد تشریح کرد. در همین بند می‌توان به نوع قرارداد کار (مثلا قرارداد موقت) اشاره کرد و یا آن را در بندی جداگانه تحت عنوان «نوع قرارداد کار»، قید کرد.

محل قرارداد کجا باشد؟

بهتر است نشانی مغازه مورد نظر در قرارداد فروشندگی قید شود چرا که تغییر عمده مکان مغازه می‌تواند برای فروشنده در صورت ذکر در قرارداد، حق فسخ ایجاد کند.

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.