راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری و تامین و فروش کالا

دانلود قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری و تامین و فروش کالا

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ… فیمابین آقای… فرزند… به شماره شناسنامه… و شماره ملی… به نشانی… به شماره همراه… که از این پس در این قرارداد (سرمایه گذار) نامیده می‌شود از یک طرف و آقای… فرزند… به شماره شناسنامه… و شماره ملی… به نشانی… به شماره همراه… که از این پس در این قرارداد (شریک) نامیده می‌شود از طرف دیگر، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می‌باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

عبارت است از مشارکت طرفین در سرمایه‌گذاری و تامین و خرید و فروش… اعم از اینکه شرکاء یا هر یک از آن‌ها به عنوان کارگزار یا بازاریاب یا نماینده فروش یا حق العمل کار برندهای مختلف قطعات تولیدی شرکتهای خارجی بوده و یا اینکه رأساً و مشترکاً مبادرت به خرید و فروش قطعات نمایند.

ماده ۳- آورده شرکاء

الف ) آورده شریک اول:

۱- تأمین حداقل… ریال سرمایه نقدی و اعتباری لازم برای تأمین و یا خرید محصولات موضوع مشارکت.
۲- تأمین یک واحد محل مناسب با تجهیزات و امکانات اداری برای انجام موضوع مشارکت.
۳- استفاده از اعتبار و روابط تجاری برای جذب مشتری و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار.
ب ) آورده شریک دوم:
۱- حضور مستمر در محل کار برای انجام امور اداری و مدیریت مشارکت موضوع این قرارداد
۲- استفاده از اعتبار و روابط تجاری برای جذب مشتری و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار
تبصره: تامین سرمایه نقدی جزء تعهدات شریک اول می‌باشد ولی در صورتی که شریک دوم تمایل داشته باشد که در برخی پروژه‌های خرید و فروش سرمایه‌گذاری نماید شریک اول ضمن این قرارداد قبول می‌نماید که شریک دوم می‌تواند در تامین سرمایه نقدی مشارکت نماید. در اینصورت تقسیم سود مطابق مفاد ماده ۵ این قرارداد خواهد بود.

ماده ۴- مدت مشارکت:

مدت مشارکت طرفین از تاریخ… تا تاریخ… به مدت… شمسی می‌باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. استمرار عملی انجام موضوع قرارداد توسط طرفین به منزله تمدید عملی بوده و پس از انقضاء مدت قرارداد تا هر زمان که یکی از طرفین به صورت کتبی قصد خود را مبنی بر توقف و اتمام مشارکت اعلام ننموده است قرارداد حاضر با کلیه شرایط و توافقات مندرج در آن بین طرفین معتبر خواهد بود.

ماده ۵- میزان مشارکت طرفین و نحوه تقسم سود:

الف ) میزان مشارکت طرفین به نسبت سرمایه‌ای است که هر یک از طرفین جهت انجام موضوع مشارکت تأمین خواهند نمود و سود نیز پس از کسر کلیه هزینه‌های مترتب بر انجام موضوع مشارکت به نسبت سرمایه هر یک از طرفین در هر پروژه (خرید و فروش) تقسیم خواهد شد. سرمایه گذار وکیل بلاعزل شریک و وصی بعد از فوت اوست که حساب مشترک مشارکت را تصفیه کرده و پس از تعیین مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمایه و سود متعلقه به شریک را به وی پرداخت نماید.
ب) تقسیم سود در پایان هر… ماه/سال پس از کسر و بازپرداخت اصل سرمایه نقدی طرفین و هزینه‌های مترتب بر انجام موضوع مشارکت اعم از مالیات، بیمه، حقوق و عوارض دولتی و شهرداری، هزینه‌های اداری و پرسنلی و سایر هزینه‌ها به نسبت توافق شده در این قرارداد بین طرفین تقسیم خواهد شد.
ج ) در صورت فسخ قرارداد یا انقضا مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:
اولاً: در صورتیکه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در بند الف این ماده و مفاد ماده ۶ این قرارداد بین سرمایه گذار و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد.
ثانیاً: در صورتیکه تمام یا مقداری از کالا به فروش نرسیده باشد سرمایه گذار حق دارد حصه شریک را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و با پرداخت وجه، آن را تملک نماید و در صورت‌عدم تمایل سرمایه گذار به تملک حصه مشاعی شریک، سرمایه گذار حداکثر ظرف پانزده روز پس از فسخ یا انقضاء مدت مراتب‌عدم تمایل خود را به شریک اطلاع خواهد داد در این صورت شریک متعهد است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اعلام سرمایه گذار کالای موجود را (اعم از حصه خود و سرمایه گذار) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترک مشارکت واریز نماید. در صورت تخلف از این شرط کالای موجود تماماً متعلق به سرمایه گذار بوده و سرمایه گذار متقابلاً کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و اصل سرمایه و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ مشخص شده، دین مسلم شریک است که سرمایه گذار می‌تواند از محل وثایق قرارداد و یا هر گونه حسابهای دیگر شریک استیفا و برداشت نماید.
تبصره: کلیه درآمدهای ناشی از این مشارکت به حساب بانکی مشترکی که با توافق طرفین در یکی از بانک‌های کشور افتتاح خواهد شد واریز شده و هزینه‌های لازم برای انجام موضوع مشارکت نیز تا زمانی که موجودی حساب مذکور برای انجام هزینه‌ها مکفی باشد از محل حساب مذکور پرداخت خواهد شد و در صورتی که در هر زمان موجودی حساب برای انجام هزینه‌ها کفایت ننماید سرمایه گذار نقدینگی لازم را تامین خواهد نمود.

ماده ۶- حق الزحمه مدیریت شریک:

سرمایه گذار قبول نمود که در هر مورد که تامین کل سرمایه انجام یک معامله بر عهده او بوده و شریک صرفاً نقش مدیریت به شرح وظایف مندرج در این قرارداد دارد میزان… درصد از سود خالص حاصل شده را به عنوان حق مدیریت در زمان تقسیم سود به شریک پرداخت نماید.

ماده ۷- اداره امور مشارکت:

اداره امور شرکت با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک می‌باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید هر نوع کار لازم جهت اجرای مشارکت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت هیچگونه مسئولیتی متوجه سرمایه گذار نخواهد بود و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچگونه حق الزحمه‌ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه‌ای را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۸- نظارت بر حسن انجام امور مشارکت:

برای حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشارکت با مفاد این قرارداد، سرمایه گذار حق دارد به هر طریق و نحوه‌ای که مقتضی بداند بر مصرف و برگشت سرمایه و همچنین عملیات اجرایی مشارکت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجرای این موضوع شریک قبول و تعهد نمود که دفاتر و حسابها و هر گونه مدارک و ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مشارکت را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد و هر گونه تسهیلات لازم برای اعمال نظارت سرمایه گذار را فراهم آورد.
تبصره- شریک بایستی در اداره شرکت، قوانین و مقررات و نظامات و همچنین شرایط این قرارداد و نیز متعارف و مقتضیات اداره امور شرکت را رعایت نماید و در صورتی که سرمایه گذار در اعمال نظارت خود دستوراتی به شریک بدهد، شریک بایستی به آن ترتیب اثر دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

نمونه قرارداد مشارکت

ماده ۹- تعهدات شریک:

۱-۹- شریک قبول و تعهد نمود در طول مدت مشارکت مدنی موضوع این قرارداد موارد زیر را به دقت و با رعایت موازین قانونی و قراردادی رعایت نموده و نسبت به انجام آن‌ها اقدام نماید.
الف- از فروش نسیه خودداری نماید مگر اینکه قبل از فروش رضایت کتبی سرمایه گذار را تحصیل نموده باشد.
ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع مشارکت نظر سرمایه گذار را جلب نماید.
ج- در مواردی که برای فروش کالای موضوع مشارکت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم می‌گردد قرارداد مزبور را قبلاً به تصویب و امضاء سرمایه گذار برساند.
د- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به فروش کالای مورد مشارکت را به سرمایه گذار تسلیم نماید.
ه- محل کار خود را که نشانی آن در… می‌باشد بدون موافقت قبلی سرمایه گذار تغییر ندهد.
و- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مشارکت موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر سرمایه گذار طوری ثبت و نگهداری نماید تا در موقع لزوم توسط سرمایه گذار قابل رسیدگی باشد.
ز- به اجرای مشارکت موضوع این قرارداد شخصاً مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مشارکت را بدون موافقت سرمایه گذار به دیگری واگذار ننماید.
ح- در مواردی که وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و یا اسناد به صورت وصولی ارسال شود به محض آنکه مراتب به وی ابلاغ گردید ظرف مدت معینی که از طرف سرمایه گذار اعلام می‌شود نظر کتبی خود را مبنی بر قبول یاعدم قبول اسناد به سرمایه گذار اطلاع دهد و در غیر اینصورت شریک به سرمایه گذار ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل داد تا سرمایه گذار بدون قبول هیچگونه مسئولیتی نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول یاعدم قبول اسناد راساً تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
۲-۹- شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مشارکت را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده ۲ این قرارداد به مصارف زیر برساند:
الف- خرید کالا
ب- هزینه بیمه (حق بیمه)
ج- هزینه حمل و نقل
د- هزینه انبار داردی
ه- هزینه‌های بانکی
و- حقوق گمرکی
ز- سود بازرگانی
ح- حق ثبت سفارش
۳-۹- شریک قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید یا ورود تا زمان فروش نزد بیمه‌گر مورد قبول سرمایه گذار و در برابر خطراتی که سرمایه گذار مشخص می‌نماید بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به سرمایه گذار تسلیم نماید و در صورت تخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده بر کالا خواهد بود.
۴-۹- شریک متعهد گردید در مواردی که کالای موضوع مشارکت وارداتی باشد به محض وصول اسناد به سرمایه گذار، و اعلام آن از طرف سرمایه گذار به شریک، حداکثر ظرف مدتی که از طرف سرمایه گذار تعیین خواهد شد کالای مورد مشارکت را از گمرک ترخیص و نسبت به حمل کالا تا انبار مورد توافق سرمایه گذار اقدام نماید.
۵-۹- شریک قبول نمود چنانچه از تعهدی که به موجب بند ۶-۶- این قرارداد تعیین گردیده است تخلف نماید سرمایه گذار با استفاده از وکالتی که از شریک در اختیار دارد و منضم به این قرارداد می‌باشد نسبت به ترخیص کالا و حمل و فروش آن طبق شرایط این قرارداد راساً اقدام نماید. سرمایه گذار حق دارد هزینه‌های موضوع این ماده و یا کل موجودی حساب مشترک شماره… را به استناد وکالتنامه فوق الذکر به نفع خود برداشت نموده و کلیه هزینه‌ها را پرداخت نماید.
۶-۹- شریک قبول نمود که سرمایه گذار کلیه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتی بابت حاصل فروش کالای صادر شده را پس از برداشت از حساب کارگزار راساً به حساب مشترک مشارکت واریز نماید در غیر این صورت مبلغی طبق فرمول { (۶+ نرخ سودمتعلقه ) *تعدادروز * اصل بدهی/۳۶۰ *۱۰۰ }
(۶+ نرخ متعلقه) ×تعداد روز ×اصل بدهی
۱۰۰×۳۶۰
از تاریخ فروش تا تاریخ وصول علاوه بر حصه سرمایه گذار بر ذمه او تعلق می‌گیرد که باید به سرمایه گذار بپردازد و سرمایه گذار حق دارد معادل حاصل فرمول مذکور را از محل وثیقه و یا سایر اموال شریک یا حساب مشترک و سایر حسابهای شریک استیفا نماید. اخذ مبلغ مذکور در این ماده مانع از طرح دعوی در مراجع قضایی یا تعقیب عملیات قانونی و اجرایی نخواهد بود. مفاد این ماده در صورت تحقق شق ۲ (ثانیاً) بند ب ماده ۷ این قرارداد رعایت می‌شود و مورد قبول شریک قرار گرفت.
۷-۹- شریک قبول و تعهد نمود کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانکی که حساب مشترک در آن افتتاح شده است انجام دهد و کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترک واریز نماید.
۸-۹- شریک قبول و تعهد نمود در صورت تخلف از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یاعدم ایفا هر گونه تعهدات وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر، سرمایه گذار حق دارد حساب مشترک مشارکت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترک تمام یا هر قسمت از سهم الشرکه خود، سود، خسارات و زیانهای حاصله و یا هر گونه مبالغ دیگری را که نفع سرمایه گذار منظور گردیده و یا باید منظور گردد برداشت نماید و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شریک، سرمایه گذار در اعمال اختیارات اخیر الذکر وصی او می‌باشد.
۹-۹- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سرمایه گذار هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جزئاً یا کلاً، عیناً و منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.
۱۰-۹- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه، زاید بر میزان سرمایه مشارکت مدنی به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.
۱۱-۹- شریک با شرط‌عدم حق عزل وعدم ضم امین و وکیل و غیره به سرمایه گذار تفویض وکالت نمود که اولاً پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهیهای او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوکاله و نیز هزینه‌های قانونی و قراردادی و سپس بابت بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیاً: در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد سرمایه گذار حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.
۱۲-۹- شریک قبول نمود تا کلیه وکالتهای تفویض شده شریک به سرمایه گذار تا تصفیه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
۱۳-۹- شریک قبول نمود در کلیه مواردی که سرمایه گذار در این قرارداد از طرف شریک وکیل می‌باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.
۱۴-۹- شریک متعهد و ملتزم گردید موضوع مشارکت را به هزینه سرمایه گذار در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزی، صاعقه، تخریب، سیل و سایر خطراتی که سرمایه گذار تعیین می‌کند نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول سرمایه گذار بنام و به سود سرمایه گذار و به رقم تعیین شده در بیمه نامه، بیمه نماید، در غیر اینصورت سرمایه گذار حق دارد موضوع مشارکت را وکالتاً، از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به حساب شریک منظور نماید، وکالت اخیر ضمن عقد خارج لازم از سوی شریک به سرمایه گذار تفویض شده و تا انقضای قرارداد مشارکت مدنی و تسویه کامل بدهی به قوت خود باقی است.
۱۵-۹- شریک قبول نمود که دفاتر و صورتحسابهای سرمایه گذار در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با سرمایه گذار بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر سرمایه گذار مورد قبول شریک خواهد بود و در موارد حدوث اختلاف از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورتحساب، اعلام سرمایه گذار در هر مورد (اعم از سهم الشرکه، سود متعلقه، زیان وارده و سایر هزینه ها) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت و مراجع قضایی کافی می‌باشد.
۱۶-۹- شریک قبول نمود چنانچه در اثر اقدامات خود (اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده یا نشده باشد) تمام یا قسمتی از مال الشرکه تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیل خسارتی متوجه اصل سرمایه گردد نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به سرمایه گذار پرداخت نماید تشخیص تخلف شریک در این مورد با سرمایه گذار بوده و شریک به نحو غیر قابل رجوع به سرمایه گذار اختیار داد زیانهای موضوع این ماده را راساً از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک و سایر حسابهای وی برداشت نماید و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار سرمایه گذار در مورد میزان نقصان و یا خسارات وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
۱۷-۹- شریک قبول نمود در صورت فوت ایشان، سرمایه گذار وصی او می‌باشد که کالای موضوع این قرارداد را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید.
در مواردی که شریک در یک معامله مشخص، بخشی از سرمایه را تامین نماید، تامین سرمایه به منزله ایجاد حق شریک نسبت به سرمایه گذار نبوده و نافی تعهدات شریک که در این قرارداد و خصوصاً در این ماده قید شده است نخواد بود و سرمایه‌گذاری شریک صرفاً باعث تعلق سود به نسبت سرمایه به ایشان خواهد بود
تبصره- در اجرای مفاد این ماده سرمایه گذار وکیل بالاعزل و وصی بعد از فوت شریک می‌باشد.

ماده ۱۰- موارد فسخ قرارداد:

الف ) در صورتی که شریک از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص سرمایه گذار تخلف نماید یا سرمایه گذار در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه‌ها و صورت حسابهای شریک و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به سرمایه گذار ارایه نموده صوری و خلاف واقع بوده است، سرمایه گذار عندالاقتضا می‌تواند قرارداد را فسخ و در این صورت تمامی مطالبات سرمایه گذار از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده و شریک تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات سرمایه گذار و خسارات وارده را به تشخیص داور بپردازد در غیر این صورت سرمایه گذار از طریق مرجع حل اختلاف یا مراجع قضایی کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شریک حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص داور از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره- چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد سرمایه گذار حق دارد مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام نماید.
ب ) در صورتی که سرمایه گذار بدون عذر موجه، در زمان‌های مندرج در قراردادهای خرید و فروش نسبت به تامین نقدینگی و یا انجام تعهدات قانونی قراردادی خود اقدام ننماید و ادامه این مشارکت به دایل‌عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار برای شریک متعذّر یا متّعسر گردد شریک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد با نظر داور اقدام نماید. در اینصورت جبران کلیه خسارات وارده به شریک به تشخیص داور بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.

ماده ۱۱- حل اختلاف و داوری

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به موسسه… که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری… فعالیت می‌کند ارجاع می‌گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری… با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.

ماده ۱۲- اقامتگاه طرفین قرارداد:

اقامتگاه شریک از نظر ابلاغ هر گونه نام و یا اخطار از طرف سرمایه گذار در مقدمه این قرارداد مندرج است از اینرو شریک قبول نمود که در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی به آدرس مذکور، به منزله ابلاغ به او تلقی می‌گردد.

ماده ۱۳- تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۳ماده و ۲ تبصره و در ۲ نسخه متحد المتن تنظیم که هر دو نسخه در حکم واحد بوده و بین طرفین مبادله شده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

امضاء سرمایه گذار/ امضاء شریک

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.