راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو
ماده ۱ : طرفیـن قـرارداد

۱-۱- فروشنده / فروشندگان …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………… کد پستی ……………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۱-۲ – خریدار / خریداران ……………………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………………. ساکن ………………………………………………………………….. کد پستی ………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده ۲: موضوع قرارداد

عبارتست از تهیه و فروش خودرو مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در قبال دریافت عوض معلوم

ماده ۳: مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شناسنامه خودرو ( VIN ) به شرح برگ پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو به شماره …………………. مورخ / / ۱۳ به پیوست همراه با کلیه حقوق قانونی و شرعی و نیز تمامی هزینه ها و منافع قبل و بعد ناشی از حواله ( برگ درخواست خرید خودرو ) پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو با تمام لوازم منصوبه اولیه و سفارشی مورد درخواست خریدار شامل : ……………………………. …………………………………………………………… که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خریدار رسیده است.

تبصره : تغییر مشخصات مورد معامله با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ : ثمن معامله و نحوه پرداخت و شرایط آن

۴-۱- ثمن معامله به طور مقطوع منطبق با تعرفه مصوب خواهد بود .

۴-۲- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( …………………………….. ریال ) و با حروف ( …………………………………………………………… ریال ) تعیین گردید .

۴-۳- همزمان با این توافق معادل ( …………………………………………………… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………….. عهده بانک ……………….. شعبه ……………………… کد ………………… از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی ……………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های ……………………………………………………………. توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است.

ماده ۵ : شرایط معامله

۵-۱- زمان تحویل خودرو همراه با برگ فروش و سایر مدارک مربوطه تاریخ / / ۱۳ تعیین می گردد .

۵-۲- انصراف خریدار از مورد سفارش مادام که خودرو تحویل نشده میسر خواهد بود و خریدار لازم است با تکمیل و تسلیم فرم انصراف به نمایندگی مجاز طبق شرایط انصراف و فسخ که در برگ پذیرش سفارش مشتری یا قرارداد اولیه مندرج است ، اقدام نماید .

۵-۳- در صورت تأخیر در تحویل خودرو به خریدار در موعد مقرر حسب شرایط مندرجه در برگ پذیرش سفارش متقاضی مذکور فروشنده موظف پرداخت جریمه معادل……………در هر روز خواهد بود.

ماده ۶- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۷- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.