راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه وکالت طلاق

نمونه وکالت طلاق (طلاق گیرنده زن)

استحصال و ارائه هر نوع مدارک و مستندات و مراجعه به مراجع ذیصلاح قضائی ودادگستری و اداری و تقاضا و تقدیم هر نوع دادخواست و شکوائیه نزد مقامات قضائی مبنی بر درخواست صدور گواهی‌عدم امکان سازش و اجازه هر نوع طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع، مبارات و با هر شرط و اقرار و به هر طریق اعم از دریافت مهریه نفقه، اجرت المثل و جزان و یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتراز مهریه و پذیرش بذل با هر شرط ضمنی در هر زمانی که وکیل صلاح بداند از طرف زوجه مذکور در نکاحیه شماره *** تاریخ *** دفتر رسمی ازدواج شماره ** شهر *** به طرفیت اقای ***کد ملی به شماره ****با هر قید و شرط و تحت هر عنوانی که باشد با حق پذیرش کلیه تعهدات و الزامات قانونی حضور درکلیه جلسات و محاکمات دادگاه و هیات‌های حل اختلاف و دادگستری مربوطه و ثبت دادخواست طلاق توافقی و مطلقه نمودن موکل با شرط دریافت یا بذل مهریه و تمامی حقوقات شرعی و قانونی ازدواج مذکور و صدور و اجرای هر نوع حکم و رای و قرار و اقدام به تعیین تکلیف حقوق و جهیزیه زوجه و اولاد مشترک احتمالی و قبول یا رد حضانت و یا واگذاری آن به زوجه و قبول نحوه و زمان ملاقات فرزندان و مقدار نفقه و احیاناً معرفی حکم و داور مرضی الطرفین از جانب موکل و حضور در جلسات توجیهی بهزیستی و یا هر جلسه‌ی دیگری که برابر قانون و یا تکلیف دادگاه زوج مکلف به حضور در آن باشد از جانب موکل. همچنین طی کلیه تشریفات اداری و قضائی و اقدام به ابلاغ واقعی یا قانونی اخطاریه‌ها و احکام به موکل و نیز پیگیری امور نزد سایر مراجع انتظامی و قضائی و احیاناً مراجع تجدید نظر وتعیین ومعرفی داور وحکم وشاهد وگواه و اقدام به اجرای صیغه طلاق هرنوع طلاق) با حق دادن وکالت با حق توکیل به غیر به هر شخص جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن و بطور کلی انجام کلیه تشریفات اداری و قضائی و انتظامی از ابتدای تقدیم دادخواست طلاق تا پایان مراحل رسیدگی و صدور اجرای حکم در دفتر رسمی ثبت طلاق تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر وکیل با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و استرداد دادخواست و دعوی و نیز مراجعه به هریک از دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و اقدام به تنظیم و ثبت هر نوع سند و گواهی امضاء که در جهت مورد وکالت لازم و ضروری باشد با حق امضاء ذیل کلیه صورت جلسات و اوراق و قبوض و فیش‌ها و اسناد و دفاتر و دادن رسید و تقاضای دریافت مدارک و نیز مطالعه پرونده‌های متشکله و اخذ هر نوع مدرک و رونوشت و فتوکپی از مدارک و محتویات پرونده‌ها و ضمن عقد خارج لازمی که حسب الاقرار موکل بین ایشان منعقد گردیده است موکل حق عزل وکیل را کلاً از خود سلب و ساقط نمود. باحق توکیل به غیر در تمام موارد جزاً یا کلاً با حق استخدام وکیل دادگستری و دعاوی و پرداخت حقوق ایشان و دادن حق توکیل به آن‌ها و عزل وکلای انتخابی و استخدامی و بطور کلی هر عمل و اقدامی که برای تقاضای طلاق از طرف زوج وکالتا توسط زوجه یا وکیل وی لازم و ضروری باشد ولو آنچه که در این سند بدان قید و اشاره نشده باشد.
حدود و اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و نامحدود است و کلیه اقدامات و امضاهای وکیل در تمامی مراجع جایگزین عمل و اقدام و امضاء موکل بوده و نافذ و معتبر است مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

دانلودها

نمونه وکالت طلاق (طلاق دهنده مرد)

مورد وکالت: استحصال و ارائه هر نوع مدارک و مستندات و مراجعه به مراجع ذیصلاح قضائی و دادگستری و اداری و تقاضا و تقدیم هر نوع دادخواست و شکوائیه نزد مقامات قضائی مبنی بر درخواست صدور گواهی‌عدم امکان سازش و اجازه هر نوع طلاق اعم از، بائن، خلع مبارات در هر زمانی که وکیل صلاح بداند از طرف زوج مذکور در نکاحیه شماره *** – تاریخ *** دفتر رسمی ازدواج شماره * شهر* در راستای مطلقه نمودن خانم *** فرزند *** دارنده کد ملی *** با هر قید و شرط و تحت هر عنوانی که باشد با حق پذیرش کلیه تعهدات و الزامات قانونی حضور درکلیه جلسات و محاکمات دادگاه و هیات‌های حل اختلاف و دادگستری مربوطه وارائه دادخواست طلاق توافقی با تمامی اختیارات دادرسی و صدور و اجرای هر نوع حکم و رای و قرار و اقدام به تعیین تکلیف حقوق و جهیزیه زوجه و اولاد مشترک احتمالی و قبول یا رد حضانت و یا واگذاری آن به زوجه و قبول نحوه و زمان ملاقات فرزندان و مقدار نفقه و احیاناً معرفی حکم و داور مرضی الطرفین از جانب موکل وحضور در جلسات توجیهی بهزیستی و یا هر جلسه‌ی دیگری که برابر قانون و یا تکلیف دادگاه زوج مکلف به حضور در آن باشد از جانب موکل همچنین طی کلیه تشریفات اداری و قضائی و اقدام به ابلاغ واقعی یا قانونی اخطاریه‌ها و احکام به موکل و نیز پیگیری امور نزد سایر مراجع انتظامی و قضائی و احیاناً مراجع تجدید نظر وتعیین ومعرفی داور وحکم وشاهد و گواه و اقدام به اجرای صیغه طلاق هرنوع طلاق ( با حق دادن وکالت با حق توکیل به غیر به هر شخص جهت اجرای صیغه طلاق و بطور کلی انجام کلیه تشریفات اداری و قضائی و انتظامی از ابتدای تقدیم دادخواست طلاق تا پایان مراحل رسیدگی و صدور اجرای حکم در دفتر رسمی ثبت طلاق تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر وکیل با اسقاط حق تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و استرداد دادخواست و دعوی و نیز مراجعه به هریک از دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و اقدام به تنظیم و ثبت هر نوع سند و گواهی امضاء که در جهت مورد وکالت لازم و ضروری باشد با حق امضاء ذیل کلیه صورت جلسات و اوراق و قبوض و فیش‌ها و اسناد و دفاتر و دادن رسید و تقاضای دریافت مدارک و نیز مطالعه پرونده‌های متشکله و اخذ هر نوع مدرک و رونوشت و فتوکپی از مدارک و محتویات پرونده‌ها و ضمن عقد خارج لازمی که حسب الاقرار موکل بین ایشان منعقد گردیده است موکل حق عزل وکیل را کلاً از خود سلب ساقط نمود.
باحق توکیل به غیر در تمام موارد جزاً یا کلاً با حق استخدام وکیل دادگستری و دعاوی و پرداخت حقوق ایشان و دادن حق توکیل به آن‌ها و عزل وکلای انتخابی و استخدامی و بطور کلی هر عمل و اقدامی که برای تقاضای طلاق از طرف زوج وکالتاً توسط زوجه یا وکیل وی لازم و ضروری باشد ولو آنچه که در این سند بدان قید و اشاره نشده باشد.
حدود و اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و نامحدود است و کلیه اقدامات و امضاهای وکیل در تمامی مراجع جایگزین عمل و اقدام و معتبر است مفاد این امضاء موکل بوده و نافذ ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.