راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۳ نمونه وکالت حساب بانکی + فایل PDF و WORD

وکالت حساب بانکی از انواع وکالت نامه هایی است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و انواع مختلفی هم دارد. در لیست زیر نمونه هایی از این نمونه وکالت را می خوانید.

نمونه وکالت نامه برداشت از حساب و گرفتن وام

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد …………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………..

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………….

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به بانک ……………….. شعبه …………….. و دوائر و مقامات مربوطه آن و اقدام در خصوص برداشت و دریافت و وصول هر مقدار وجه تحت هر عنوان ولو بکرات از حساب پس انداز قرض الحسنه به شماره ……………………… متعلق به موکل تحت هر اسم و هر عنوان و به هر میزان و مقدار و اخذ و گرفتن و دریافت حقوق ، اضافه کار ، عیدی ها ، پاداش ها ، حق ماموریت و کلیه طلب ها و مطالبات و وجوهی که به حساب مذکور واریز شود و همچنیناخذ و دریافت هر مقدار و میزان وام و تسهیلات بانکی ناشی از حساب یاد شده و انعقاد هر یک از عقود و عملیات و قراردادهای بانکی به هر نحو و ترتیب و شروط و قید و مدت و قبول تعهدات و دیون و انجام کلیه امور اداری و قانونی و مالی و اعتباری مورد نیاز و سپردن هرگونه تعهد و دادن هر نوع تصدیق امضاء و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و امضاء ذیل کلیه اسناد و اوراق و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

بیشتر بخوانید: نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

نمونه وکالت نامه کلی افتتاح و بستن حساب بانکی

موکل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : ………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ………………………………………………..

 وکیل : آقای / خانم ……………………………… فرزند : …………………………….بشناسنامه شماره ………………………. متولد ………………….. صادره از ………………………. به شماره ملی …………………………… ساکن ……………………………………………….

مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از بانکهای  کشور و افتتاح  حساب  تحت هر عنوان  اعم  از قرض الحسنه  و سپرده  کوتاه  مدت  و بلند مدت  و غیره به  نام  موکل با حق  برداشت  هر مقدار مبلغ  دفعتا واحده  و یا کرارا و واریز  وجه  و تمدید دفترچه و گرفتن کارت بانکی و مسدود نمودن  حساب  و اخذ کلیه  وجوه موجود اعم  از اصل  و سود و با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.

 حدود اختیارات: وکیل  مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد.

نمونه وکالت نامه افتتاح حساب بانکی در بانک مشخص و گرفتن دسته چک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… 

وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ……………………… بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  : مراجعه  به  ——- به  منظور افتتاح  حساب   ——- به  نام   موکل با حق  برداشت  هر مقدار مبلغ  دفعتا واحده  ویا کرارا تقاضا و اخذ دسته  چک  به  هرتعداد و هر برگ  بنام   موکل و استفاده  از دسته  چک  مذبور با حق  امضا ذیل  و ظهر  چکهای  موصوف   درج  مبلغ  به  هرمقدار  درج  تاریخ  به  هر تاریخ  وعند اللزوم  ظهرنویسی  واصلاح  چکهای  صادره  و واریز  وجه  و  مسدود نمودن  حساب  و اخذ کلیه  وجوه موجود اعم از اصل و سود و با حق  سپردن هرگونه تعهد و تضمین  لازم  و پرداخت  هزینه های قانونی  اخذ فرمهای  مربوطه  و تکمیل  آن  و ارائه  آن  به  بانک  موصوف  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.  

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل و اقدام  موکل نافذ و معتبر می  باشد .

دانلود نمونه وکالت ها

۴.۶/۵ - (۱۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.