راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعرفه‌های جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور – سال ۱۴۰۰

بر اساس قانون، تعرفه خدمات کنسولی در بازه‌های زمانی مشخصی از سوی قوه مجریه بازبینی و تعیین می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ آخرین تغییرات را در قالب «آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» تصویب کرد. با ابلاغ این آیین نامه به وزارت امور خارجه، خدمات کنسولی از تاریخ ۶/۹/۱۴۰۰ با تعرفه‌های جدید انجام‌پذیر خواهد بود.

جدول کامل تعرفه‌های جدید

۲۵ ثبت ولادت و صدور شناسنامه در مهلت قانونی (تا ۱۵ روز از تاریخ تولد) ۱
۳۵ ثبت ولادت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانونی (از ۱۶ روز تا ۶ ماه بعداز تاریخ تولد) ۲
۵۰ ثبت ولادت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانونی (بعد از ۶ ماه از تاریخ تولد) ۳
۳۵ ثبت ولادت و صدور شناسنامه بانوان مشمول بند (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی (در هر سنی) ۴
۳۰ تعویض شناسنامه ۵
۴۵ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۶
۹۰ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۷
۱۵۰ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) ۸
۵۰ تغییر نام و نام خانوادگی ۹
۳۰ حل  اختلاف سند سجلی ۱۰
۱۰ الصاق عکس به شناسنامه  ۱۱
۲۰ صدور گواهی تجرد ۱۲
۲۵ صدور کارت هوشمند ملی ۱۳
۵۰ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت اول) ۱۴
۷۰ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۱۵
۹۰ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) ۱۶
۱۷ صدور اجازه ازدواج اتباع ایرانی در خارج از کشور ۱۷
۳۰ صدور پروانه زناشویی ۱۸
۲۵ ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی ۱۹
۳۵ ثبت ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی ۲۰
۱۵ صدور سند ازدواج ۲۱
۵۰ ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین) ۲۲
۶۵ ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام از مرکز) ۲۳
۱۱۵ یبت طلاق (یکطرفه با مجوز مرکز) ۲۴
۳۰ صدور سند طلاق  ۲۵
۱۵ تصویر (کپی) برابر اصل از سند طلاق و یا ازدواج به درخواست یکی از زوجین ۲۶
۲۵ اخذ آثار انگشتان در نمایندگی ۲۷
۲۵ درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه ۲۸
۵۰ درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه خارجیانی که مدتی در ایران اقامت داشته اند ۲۹
۲۰ ترجمه صفحه اول شناسنامه (گواهی ولادت) ۳۰
۳۰ صدور گواهی تاهل (ویا ترجمه کامل شناسنامه) ۳۱
۲۰ تایید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصلالت) درصورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی ۳۲
۳۲ نصب قیم یا امین موقت  ۳۳
۱۰ اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر ۳۴
۳ تایید عکس اتباع ایرانی (هر قطعه) ۳۵
۱۰ ارسال پاسخ دارنده اوراق قضایی به مراجع قضایی ۳۶
۳۵ انجام ممکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز ۳۷
۱۴ صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ ۳۸
۳۰ ثبت موقت کشتی در نمایندگی ها ۳۹
۱۵ تصدیق تقاضانامه سرپرستی ۴۰
۱۰ اجرای صیغه ازدواج دایم شرعی در نمایندگی و صدور گواهی مربوطه ۴۱
۵۰ اجرای صیغه طلاق شرعی در نمایندگی و صدور گواهی مربوطه ۴۲
۲۰ صدور گواهی احراز هوییت بعنوان مقامات محل ۴۳
۵ استعلام الکترونیکی هویت انفرادی ۴۴
۵ تایید احراض هوییت با امضای رییس نمایندگی ۴۵
۵۰ مکاتبه با مرکز جهت انتقال پیکر اتباع غیر ایرانی به داخل کشور  ۴۶
تعرفه (یورو) شرح: ب (امور مربوط به گذرنامه و مشمولین) ردیف
۱۰۰ صدور و تعویض گذرنامه ۴۷
۵۰ صدور اولین گذرنامه افراد کمتر از دو سال تمام  ۴۸
۲۵۰ صدو گذرنامه عابرین غیر مجاز ۴۹
۱۸۰ صدور گذرنامه مخدوش و مفقود ۵۰
۳۰۰ صدور گذرنامه مخدوش و مفقود دوم به بالا  ۵۱
۲۰۰ صدور گذرنامه پناهندگان بار اول ۵۲
۲۰ تغییر محل اقامت از ایران به خارج ۵۳
۲۰ استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور ۵۴
۲۰ صدور خروج مشمولین و غیره تسهیلاتی ۵۵
۲۰ صدور برگ عبور (به استثنای مشمولین بند (الف) (ماده ۹) آیین نامه) ۵۶
۳۰ تقاضای دریافت مجوز برای بار سوم خروج ویژه مشمولین  ۵۷
۲۰ تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های خرید خدمت ۵۸
۲۰ تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های معافیت پزشکی ۵۹
۲۰ تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های معافیت رهبری ۶۰
۲۰ تایید هر امضا بر روی کاربرگ های معافیت کفالت ۶۱
۲۰ تایید هر امضا بر روی کاربرگ های درخواست تعویض یا المثنی کارت معافیت و یا انجام خدمت سربازی ۶۲
۲۰ صدور یادداشت برای نمایندگی های خارجی (تقاضای روادید، تایید گذرنامه و …) برای هر نفر ۶۳
تعرفه (یورو) شرح: ج (امور مربوط به تابعیت) ردیف
۲۰ اظهارنامه بقا به تابعیت پدر ۶۴
۴۰ سند بقا به تابعیت پدر ۶۵
۳۰ اظهاریه تحصیل تابعیت  ۶۶
۵۰ سند تابعیت به ازای هر همراه (۱۰۰) یورو ۶۷
۲۵ اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر ۶۸
۳۵ موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر ۶۹
۲۵ درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان) ۷۰
۲۵ موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) ۷۱
۲۰ درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان) ۷۲
۲۰ موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان) ۷۳
۲۵ درخواست  اختیار تابعیت زوج ۷۴
۴۵ موافقتنامه اختیار تابعیت زوج ۷۵
۵۰ تقاضانامه خروج از تابعیت ۷۶
۲۵۰ سند خروج از تابعیت به ازای هر همراه (۱۰۰) یورو ۷۷
۲۰ درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۷۸
۴۰ سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۷۹
۳۵ درخواست تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ۸۰
۷۰ درخواست تجدید نظرخواهی از مخالفت یا درخواست تابعیت برای فرزندان متولد از مادر ایرانی (طرح کمیسیون تابعیت وزارت کشور) ۸۱
۲۵۰ سند شناسایی تابعیت خارجی ۸۲
تعرفه (یورو) شرح: د. (امور مربوط به تایید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال) ردیف
۶۰ تصدیق اعتبار و سرمایه شرکت ها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی وآگهی های سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام و سهم الشرکه، شرکت نامه و غیره) ۸۳
۶۰ تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (درصورت ارایه مدرک مانند کارت بازرگانی، گواهی های سرمایه گذاری، گواهی های مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره) ۸۴
۶۰ تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکت ها ۸۵
صورتحساب یا پیش رسید فروش کالا 
۲۰ از ۱ تا ۱۵۰ یورو ۸۶
۷۰ از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو ۸۷
۱۲۰ از ۱۵۰۱ تا ۷۵۰۰ یورو ۸۸
۲۴۰ از ۷۵۰۱ تا ۱۵۰۰۰ یورو ۸۹
۵۰۰ از ۱۵۰۰۱ تا ۷۵۰۰۰ یورو ۹۰
۱۰۰۰ از ۷۵۰۰۱ یورو به بالا ۹۱
تصدیق گواهی مبدا یا مقصد کالا (در صورت ذکر بها یا مبلغ مندرج در صورتحساب تصدیق شده)
۲۰ از ۱ تا ۱۵۰ یورو ۹۲
۷۰ از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو ۹۳
۱۲۰ از ۱۵۰۱ تا ۷۵۰۰ یورو ۹۴
۲۴۰ از ۷۵۰۱ تا ۱۵۰۰۰ یورو ۹۵
۵۰۰ از ۱۵۰۰۱ تا ۷۵۰۰۰ یورو ۹۶
۱۰۰۰ از ۷۵۰۰۱ یورو به بالا ۹۷
۱۰۰۰ در صورت عدم ذکر بها یا عدم تصدیق صورتحساب  ۹۸
تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا (در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب تصدیق شده)
۵۰ از ۱ تا ۱۵۰ بورو ۹۹
۱۱۰ از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰۰۰ یورو ۱۰۰
۲۰۰ از ۱۵۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰۰ یورو ۱۰۱
۴۰۰ از ۱۵۰۰۰۰۰۱ یورو به بالا ۱۰۲
۴۰۰ در صورت عدم ذکر بها  و یا عدم تصدیق صورتحساب  ۱۰۳
تصدیق اسناد تملک، مطالبات دارایی یا اموال در صورت تعیین بها
۱۵ از ۱ تا ۱۵۰ یورو ۱۰۴
۶۰ از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو ۱۰۵
۱۰۰ از ۱۵۰۱ یورو به بالا ۱۰۶
تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال بدون ذکر بها
۱۰۰ املاک یا اموال غیر منقول ۱۰۷
۳ درصد ارزش خالص کالا اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا ۱۰۸
معادل ۵ درصد کل مبلغ وصول شده وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولت های خارجی از طریق نمایندگی یا به وسیله اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بین المللی ۱۰۹
۳درصد ارزش خالص کالا جمع آوری و وصول ماترک منقول به ازای هر پانصد هزار ریال  ۱۱۰
معادل ۷ درصد ارزش خالص مالی جمع آوری و وصول اموال غیر منقول ۱۱۱
معادل ۵ درصد ارزش خالص ماترک تحریر ترکه و مهر و موم آن ۱۱۲
به نسبت ۷ درصد از جمع بها حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره ۱۱۳
معادل ۵ درصد دریافتی نمایندگی حق الزحمه اخذ دیه، بیمه و خسارت افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند. ۱۱۴
معادل ۷ درصد از درآمد خالص فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی ۱۱۵
۲۰ تصدیق قرارداد کار، بین اشخاص حقیقی و حقوقی  ۱۱۶
۲۰ تصدیق قرارداد، بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی) ۱۱۷
تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی و حقوقی (با بار مالی)
۲۰ از ۱ تا ۱۵۰ یورو ۱۱۸
۴۰ از ۱۵۱ تا ۱۵۰۰ یورو ۱۱۹
۷۰ از ۱۵۰۱ یورو به بالا ۱۲۰
شرح: ه. (امور کلی و متفرقه)
۲۰ تصدیق انواع اقرارنامه، تعهدنامه، رضایت نامه، بذل اموال منقول یا غیر منقول ۱۲۱
۲۰ تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ۱۲۲
۳۰ تصدیق امضا و مهر مراجع رسمی و دوایر دولتی خارجی  ۱۲۳
۱۵ تصدیق امضا اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران) ۱۲۴
۱۳۲ تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال غیر منقول ۱۲۵
۳۰ تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال منقول ۱۲۶
۲۰ تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی و خرید اموال منقول و غیره ۱۲۷
۵۰ تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای خرید اموال غیر منقول ۱۲۸
۲۰ ابلاغ فسخ وکالتنامه به وکیل ۱۲۹
۱۰ درصد تعرفه تایید شده برای هر بند تایید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای (۸۵) تا (۱۱۴) (هر صفحه) ۱۳۰
۴۰ حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هر صفحه) (هر صفحه (۲۵) سطر و هر سطر (۱۵) کلمه – کمتر از (۱۵) سطر (۵۰ درصد) یک صفحه کامل محاسبه می گردد.) ۱۳۱
۱۵ مکاتبه با مقامات محل به درخواست مراجعین ۱۳۲
۱۵ تصویر (کپی) برابر اصل کردن سند (مهر و امضا) در صورت درخواست شخصی افراد ۱۳۳
۲۰ استعلام، ترجمه و تایید گواهینامه رانندگی  ۱۳۴
۲۵ صدور نامه برای ترخیص لوازم منزل ۱۳۵
۱۵ هرگونه مکاتبه در موضوعاتی غیره از موارد دارای تعرفه با ادارات مرکزی و یا دفاتر استانی وزارت امور خارجه و یا سایر نمایندگی ها و یا سازمان های داخل کشور به درخواست شخصی افراد ۱۳۶
۲۰ ثبت نام در سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه و یا اخذ هر شماره رهگیری از سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه به درخواست متقاضی که توسط کارمند وزارت خارجه صورت پذیرد. ۱۳۷
۲۰ ثبت نام در سامانه روادید وزارت امور خارجه بنا به درخواست متقاضی، که توسط کارمند وزارت امور خارجه صورت پذیرد ۱۳۸
۲۰ تصدیق صحت صدور و اصالت سند صادره از سوی مراجع داخلی  ۱۳۹
۲۰ ارایه خدمات کنسولی توسط کارمند وزارت امور خارجه در مکانی خارج از محل استقرار نمایندگی به درخواست متقاضی به ازای هر شماره رهگیری سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه (علاوه بر تعرفه مصوب خدمت مذکور) ۱۴۰
۲۵ چاپ و الصاق گواهی آپوستیل ۱۴۱
۱۰ مهر و موم (پلمپ) اسناد و مدارک ۱۴۲
۳۰ ثبت و تصدیق وصیتنامه  ۱۴۳
۲۴ تایید مدارک تحصیلی دانش آموزان، مدارک فارق التحصیلی دانشگاهی و ریز نمرات، به ازای هر شماره رهگیری سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه  ۱۴۴
۲۴ تایید گواهی آموزشی، فنی و حرفه ای، شغلی، پایان دوره علمی و یا تخصصی، دکتری افتخاری، تقدیرنامه ها به ازای هر شماره رهگیری سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت امور خارجه  ۱۴۵
۳۰ تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (بدون بار مالی) ۱۴۶
۱۶۰ تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (با بار مالی) ۱۴۷
۲۰ صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی ۱۴۸
۵ تاییدمهر و امضای وزارت امور خارجه و یا دفاتر استانی بر روی اسناد و مدارک در نمایندگی  ۱۴۹
۱۵ استعلام صحت صدور، اصالت اسناد و مدارک خارجی و یا مهر و امضای مندرج بر آن ها از مراجع ذیصلاح خارجی ۱۵۰
حداکثر (۵) یورو در هر دقیقه مشاوره تلفنی و یا پاسخگویی به سوالات و یا موارد مشابه بر بستر خطوط مخابراتی بر اساس زمان مکالمه  ۱۵۱
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.