حق الثبت
هزینه دفترخانه و تعرفه حق الثبت

افزایش حق الثبت در تعرفه دفاتر اسناد رسمی

در بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، شاهد افزایش حق الثبت نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

در این مقاله موضوعات زیر را می خوانید:

  • پیشینه تعرفه اخذ حق الثبت در دفترخانه‌های اسناد رسمی
  • مواد قانونی مرتبط با تعرفه حق الثبت در دفترخانه‌های اسناد رسمی
  • حق الثبت چیست؟ و نحوه محاسبه حق الثبت در دفترخانه چگونه است؟
  • افزایش حق الثبت در بودجه ۹۹ به یک درصد
  • نیم درصد اضافه شده به حق الثبت برای چیست؟
  • هزینه انتقال سند و حق الثبت ملک بر عهده کیست؟

پیشینه تعرفه اخذ حق الثبت در دفترخانه‌های اسناد رسمی

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) است. در آن سال دادگر رییس مجلس شورای ملی بوده است.


این قانون شامل یک صد و چهل و دوماده است که قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور در آن ذکر شده است.

این قانون در سال‌های بعد اصلاحات و اضافاتی نیز داشته است.

مواد قانونی مرتبط با تعرفه حق الثبت در دفترخانه‌های اسناد رسمی

در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک درباره حق الثبت چنین آمده است:

ماده ۱۲۳ – تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است – هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود از منافع‌ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.


ماده ۱۲۴ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده ریال مأخوذ خواهد شد.


برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت

در صورتی که مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنج هزارریال یا کمتر باشد

پنج ریال برای هر نسخه و در صورتی که قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

حق الثبت چیست؟ و نحوه محاسبه حق الثبت در دفترخانه چگونه است؟

با توجه به ماده ۱۱۸ قانون ثبت، یکی از حقوقی که در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی می‌بایست اخذ گردد


حق الثبت املاک است که طبق ماده ۱۱۹ ثبت وصول میگردد.


ماده ۱۱۹ قانون ثبت که بر اساس بند س از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن

در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ماه ۷۳ ۱۳ اصلاح گردیده مقرر می‌دارد:


«برای ثبت ملک دردفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و۱۲و۱۱۹ قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. )»


«ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حد اقل قیمت منطقه‌‌ای ودر نقاطی که قیمت منطقه‌‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود)»

حق الثبت و دفترخانه
هزینه دفاتر اسناد

افزایش حق الثبت در بودجه ۹۹ به یک درصد

ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰)

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵


با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت

موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز میشود.

صددرصد (۱۰۰) درآمد حاصله ناسقف هجده هزار و پانصد میلیارد ریال از محل ردیف‌های اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

نیم درصد اضافه شده به حق الثبت برای چیست؟

افزایش حق الثبت بنا بر قانون بودجه سال ۹۹ می‌بایست برای طرح کاداستر هزینه شود.

برای آشنایی با قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شناخت تعاریف اولیه از این قانون کارگشاست.

۱– حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که

مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲– حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است

که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای،

تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری،

ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک

و اضافه کردن همه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و بروزرسانی آن است.

۳– نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور:

سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان‌محوری است که همه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد حدنگار و

سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی همه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود

و از این طرح در این قانون بدان نظام جامع اطلاق می‌شود.

۴– نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که بر اساس حدنگاری تهیه می‌شود.

هزینه انتقال سند و حق الثبت ملک بر عهده کیست؟

کلیه هزینه‌های انتقال سند که در بنچاق سند قید می‌شود، به صورت توافقی از متعاملین اخذ می‌شود.


دفترخانه و محضر وظیفه‌‌ای ندارند که مشخص کنند کدام یک از طرفین می‌خواهند این مبلغ را پرداخت کنند.


با توجه به این که در ثبت آنی نیز کلیه هزینه‌های ثبت سند از جمله، حق الثبت، حق التحریر

به صورت یکجا و فقط با یک کارت پرداخت می‌شود، امکان دریافت هزینه‌ها به صورت مجزا نیست.


در صورتی که طرفین معامله نیز توافق کرده باشند هزینه‌های دفترخانه را به طور مشترک پرداخت کنند.

این کار می‌بایست بین خود انجام دهند.

افزایش حق الثبت نیز در صورتی که توافق بر تقسیم هزینه‌ها کرده باشند به صورت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود.

سهم سردفتر و دفترخانه از حق الثبت

Zeen Social Icons

More Stories
اطلاعات لازم درباره عوارض و مفاصاحساب شهرداری در دفترخانه
پیام به ما در واتس اپ