راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

حق التحریر

ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ١٣٩٩

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ١٣٩٩ اعلام شده است. این تعرفه ها شامل اﺳﻨﺎد رﻫﻨﻰ ، ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ، ذﻣﻪ اى و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻰ می شود.
ادامه مطلب ...