راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی

قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از یک طرف که از این پس در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود و از طرف دیگر آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. که از این پس در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می‌شود برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و مطابق مقررات جاری کشور و شرایط آتی این قرارداد بین طرفین لازم‌الاجرا است.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت و همکاری بین طرف اول و طرف دوم در سود حاصل از فروش و عرضه لوازم داروی و پزشکی و بهداشتی و هر نوع محصولی صنفی و مشابه دیگر مشروط بر اینکه پروانه کسب و سازمان مربوطه اجازه عرضه و فروش را به دارنده پروانه کسب بدهد.

ماده ۳-آورده طرفین

۳-۱ آورده طرف اول عبارت است از منافع یک باب مغازه (سرقفلی) به متراژ ۴۶ متر همکف و ۴۶ متر زیرزمین در واقع در شهر ………. به همراه حضور روزانه و کار شخص طرف اول یا مباشر یا کارمند ایشان حداقل به مدت ۸ ساعت در روز در مغازه است طرف اول با توجه به اعتمادی که به طرف دوم دارد ایشان را به عنوان مباشر و کارمند خود انتخاب تمام مواردی که در این قرارداد حضور شخصی طرف اول نیاز است طرف دوم می‌تواند انجام دهد.

۳-۲ آورده طرف دوم قرارداد عبارت است از تأمین سرمایه جهت خرید لوازم داروی و پزشکی و بهداشتی و هر نوع محصولی صنفی و مشابه دیگر مشروط بر اینکه پروانه کسب و سازمان مربوطه اجازه عرضه و فروش را به دارنده پروانه کسب بدهد و حضور روزانه در مغازه جهت اداره امور خرید و فروش و به صورت کلی مدیریت مغازه از هر حیث و نظارت بر اقدامات اداری و کاری مغازه که به عنوان مباشر و کارمند طرف اول نیز محسوب است

ماده ۴ – مدت قرارداد

مدت این قرارداد ………. از تاریخ ………. تا تاریخ ………. می‌باشد تمدید آن منوط به تسویه کامل سال قبل و توافق کتبی طرفین است.

ماده ۵- تضمین مالیات و بیمه

با توجه تعهدات مندرج برای طرف دوم نامبرده مبلغ ………. تومان معادل ریالی………. به صورت قرض‌الحسنه در اختیار طرف اول قرار می‌دهد در صورت تخلف ایشان از تعهدات مالیاتی و بیمه و سایر وظایف مقرره رأساً از مبلغ قرض‌الحسنه وصول خواهد شد.

ماده ۶- مدیریت مغازه

جواز مغازه محل انجام قرارداد (مغازه) بنام طرف اول می‌باشد ولی مدیریت امور مغازه و استخدام پرسنل و پرداخت بیمه آن‌ها و مسئولیت پرسنل و نگهداری محل کار به عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و مسئولیت هرگونه تخلف از مقررات اتحادیه و صنفی بر عهده طرف دوم بوده، جبران خسارات مطابق ذیل ماده پنج همین قرارداد خواهد بود.

ماده ۷-تعهدات طرف اول

۱ طرف اول متعهد است از تاریخ انعقاد این قرارداد ضمن آماده کردن مغازه برای انجام موضوع قرارداد شخصاً در محل مغازه برای انجام امورات فروش حضور داشته باشد یا طرف دوم را به عنوان مباشر و کارمند اعلام و ایشان مباشر اقدام به انجام فروش نمایند.

۲ طرف اول قبول نمود با توجه به مهارت و تجربه و تخصص طرف دوم در کار فروش اداره امور مغازه از رهنمودهای او استفاده نموده و همچنین در مدیریت امور فروش و خرید صرفاً خواسته‌های طرف دوم را انجام داده و از دخالت در امور خرید و فروش خودداری نماید.

۳ نظر به تجربه و مهارت طرف اول در اداره چنین فروشگاه‌هایی حضور طرف اول در مغازه صرفاً جهت انجام امور محوله از سوی طرف دوم و نظارت بر میزان درآمد و رونق کسب و کار می‌باشد؛ بنابراین مسئولیت بدهی‌های مغازه و پاسخگویی به طلبکاران احتمالی یا هر شخص دیگر بر عهده طرف دوم بوده و طرف اول در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

۴ طرف اول متعهد است در هر زمان کلیه موانع قانونی کار در مغازه از جمله جواز کسب و موانع احتمالی دیگر را برای شروع و ادامه کسب و کار موضوع قرارداد مرتفع سازد.

ماده ۸ -تعهدات طرف دوم

۱ طرف دوم مکلف است از محل درآمد مغازه کلیه لوازم و وسایل مغازه و همچنین پرسنل فروش و ناظر در مغازه را بیمه نماید.

۲ پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، حق شارژ و سایر حقوق دولتی به عهده طرف دوم است و ایشان متعهد به پرداخت این مبالغ از محل درآمد مغازه هستند.

۴ طرف دوم متعهد و مکلف به پاسخگویی به کلیه طلبکاران و مشتریان مغازه بوده و اداره و مدیریت امورات مغازه راهنمایی پرسنل و طرف اول در امر فروش و انجام امورات مغازه به عهده طرف دوم است.

۵ طرف دوم هیچ‌گونه حق تغییر فعالیت و شغل و انتقال مسئولیت به فرد دیگری را ندارد و مباشرت شخصاً دوم در مغازه شرط بوده و تخلف از این بند به تشخیص طرف اول نتیجه به فسخ قرارداد و جبران احتمالی مطابق ذیل ماده پنج خواهد بود.

۶ طرف دوم حق هیچ‌گونه تغییر در مغازه و پروانه کسب ولو خیلی جزئی ندارد.

۷ موضوع قرارداد صرفاً مشارکت برابر مفاد قرارداد می‌باشد، طرف دوم هیچ ادعایی نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق قانونی موجود در مغازه ندارد.

طرف اول

شاهد اول

شاهد دوم

طرف دوم

ماده ۹- موارد پایان یا انحلال قرارداد

این قرارداد به محض انقضاء مدت به پایان می‌رسد مگر اینکه طرفین مجدداً قرارداد را به همین مدت با مدت زمان بیشتر تمدید نمایند.

ماده ۱۰- اقدامات بعد از انحلال قرارداد

در صورت انحلال قرارداد طرف دوم مکلف و متعهد است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ انحلال شراکت یا پایان مدت قرارداد کلیه بدهی‌های مغازه اعم از حق طلبکاران، مالیات، عوارض شهرداری، بیمه پرسنل و… را قبل از هر اقدامی تسویه نماید و فوراً مغازه را تحویل طرف اول قرار دهد در غیر این صورت طرف دوم با امضاء این قرارداد به طرف اول وکالت می‌دهد تا ایشان با فروش اجناس موجود در مغازه نسبت به پرداخت و تسویه کلیه بدهی‌ها و پرداخت مابقی مبلغ به حساب اعلامی از سوی طرف دوم اقدام نماید.

ماده ۱۱ – وجه‌التزام و تضامین حسن انجام کار

طرف دوم یک فقره چک به مبلغ………. به شماره ……….. به عهده بانک ……….. شعبه ……….. را با امضاء این قرارداد به طرف اول تحویل داده تا در صورت تخلف طرف دوم از شرایط مقرر یا از بابت دیرکرد تخلیه و تحویل مغازه یا وجه‌التزامات مندرج در قرارداد رأساً توسط طرف اول قابل پیگیری و وصول باشد.

 ماده ۱۲- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳- حل اختلاف

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هریک از طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۴- نسخ قرارداد

این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ ماده در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

طرف اول
شاهد اول
شاهد دوم
طرف دوم
۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)
1 نظر
  1. New man می گوید

    خیلی ممنونم‌ ازتون . زحمت کشیدید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.