راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۳ نمونه قرارداد فروش و صلح سرقفلی مغازه + PDF و WORD

در فرهنگ معین سرقفلی اینگونه تعریف شده: «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره» که عرفا نیز این حق را به عنوان سرقفلی می‌شناسند در حالی که این تعریف در عالم حقوق، معرف حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد و هیچ ارتباطی به معنای حقوقی سرقفلی ندارد.

فهرست

تعریف سرقفلی

سرقفلی در عالم حقوق به معنی پولی است که همزمان با انعقاد قرارداد اجاره و جدا از مال الاجاره از سوی مستاجر به موجر و مالک پرداخت می‌گردد و در پایان مدت اجاره موجر می‌تواند بدون نیاز به هیچ دلیل دیگری به جز انقضای مدت، با استرداد سرقفلی به مستاجر اقدام به تخلیه مستاجر نماید.

نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ انتقال دهنده… فرزند… به شماره شناسنامه… صادره از… کد ملی… متولد… ساکن… تلفن….

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت… فرزند… به شماره شناسنامه… متولد… به موجب…

۱-۲ انتقال گیرنده… فرزند… به شماره شناسنامه… صادره از… کد ملی… متولد… ساکن… تلفن….

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت… فرزند… به شماره شناسنامه… متولد… به موجب…

ماده ۲ – موضوع و مشخصات مورد معامله

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه. تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارتست از دانگ / یک باب دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش به مساحت متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال صفحه دفتر بنام دارای حق اشتراک آب/ برق / گاز اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه به متراژ متر مربع / انباری قطعه به متراژ متر مربع / تلفن دایر به شماره /غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره مورخ / / ۱۳ صادره از سوی شهرداری منطقه می‌باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد.

ماده ۳ – قیمت معامله

۳-۱ قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ریال معادل تومان تعیین می‌گردد.

۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ ریال معادل تومان نقداَ / طی چک شماره بانک شعبه به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده مبلغ ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ – شرایط مربوط به تنظیم سند

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره واقع در حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را بنام انتقال گیرنده یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد. در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد.

۴-۲عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده وعدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم‌عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی‌عدم حضور می‌باشد.

ماده ۵ – شرایط تسلیم مورد معامله

۱-۵ انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را بر طرف کند.

۵-۲ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۳ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد. انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد.

ماده ۶ – آثار قرارداد

۶-۱ در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد. مشارالیه حق انتقال سر قفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت.

۶-۲ انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستی و در توقیف، وثیقه غیر نمی‌باشد و منافع آن نیز قبلاَ به دیگری واگذار نگردیده است. هرگاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.

۶-۳ انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد مکلف است از بابت هر روز تاخیر، مبلغ ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید. تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی‌باشد.

۶-۴ انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ / / ۱۳ به انتقال دهنده تادیه نماید. در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می‌تواند مبلغ وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید.

۶-۵ پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده می‌باشد. در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر (مالک) مبلغ ریال می‌باشد که هنگام تنظیم سند اجاره بها با توافق مستاجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد.

۶-۶ مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی، به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود.

۶-۷ اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف به صورت می‌باشد.

ماده ۷- قوانین ناظر

این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می‌باشد و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضاء و اثر انگشت انتقال دهنده نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت انتقال گیرنده نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی
نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

قرارداد صلح سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت

مصالح: خانم / آقای فرزند آقای دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن:

متصالح: خانم / آقای فرزند آقای دارای شماره شناسنامه صادره از متولد ساکن:

مورد مصالحه: کلیه حقوق عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، عرفی، شرعی، قانونی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سر قفلی در شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جز ساختمان پلاک فرعی از اصلی واقع در اراضی بخش ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ صفحه جلد صادره به نام مصالح با قید اینکه سند اجاره آن مغازه به نام متصالح بین طرفین در همین تاریخ و در این دفتر خانه ذیل ثبت شماره تنظیم و امضا گردیده است به نحوی که پس از این، دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره، ناشی از حق کسب و پیشه و مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف می‌نماید.

مال الصلح: مبلغ ریال رایج می‌باشد که باقراره تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردید.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اظهاره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردید.

تذکاریه:

۱- متصالح با عنایت به سند اجاره شماره مورخ تنظیمی این دفتر خانه حقوق ناشیه از حق انتقال یا منتج به انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت و سرقفلی مورد اجاره آن سند را به هیچ صورت ولو به عنوان نمایندگی، وکالت، صلح حقوق و غیره مشاعاً یا مفروزاً، جزئاً یا کلاً ندارد.

۲- تعهدات متصالح به عنوان مستاجر درباره روابط موجر و مستاجر نسبت به مغازه مزبور طبق سند اجاره فوق الذکر است.

۳- ضمان درک از حال الی ده ۱۰ سال شمسی بعهده مصالح است.

۴- بخش نامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به متصالح تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی مصالح گردید.

سایر مستندات:

۱- گواهی مالیاتی شماره سرممیزی تهران

۲-گواهی بیمه شماره سازمان تامین اجتماعی شعبه تهران

۳- مفاصای عوارض کسب شماره شهرداری مزبور

۴-موافقت نامه شماره اتحادیه صنف تهران

تاریخ

محل امضاء

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی PDF
نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

بیشتر بخوانید: سرقفلی چگونه منتقل می شود؟

نمونه قرارداد صلح – صلح نامه حق سرقفلی مغازه از طرف مستاجر

۱- مصالح: آقای / خانم… فرزند… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت… صادره از… متولد سال… دارای کدملی… ساکن… کد پستی… تلفن… اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف… به موجب… و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح: آقای / خانم… فرزند… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت… صادره از… متولد سال… دارای کدملی… ساکن… کد پستی… تلفن… اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف… به موجب… و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح: کلیه حقوق عینی حقیقی و واقعی فرضی و تصوری و صنفی و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب پیشه یا تجارت و سرقفلی در…که به نام مصالح سنداجاره شماره… تنظیم و امضا گردیده به نحوی که پس از این دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده است.

به اقراره کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط بعمل آمده و مسئولیت انجام معامله با خود متعاملین میباشد و مصالح ضمن عقد خارج لازم تا ده سال شمسی ضامن کشف فساد مورد مصالحه گردید.

دانلود فایل های WORD  و PDF

نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

قرارداد صلح سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت

نمونه قرارداد صلح – صلح نامه حق سرقفلی مغازه از طرف مستاجر

سوالات متداول

تفاوت سرقفلی با مالکیت چیست ؟

سرقفلی ناشی از اجاره هست و مربوط به منفعت محل اجاره است در حالی که مالکیت مربوط به عین مال می باشد نه منفعت و منفعت بهمراه عین مال برای شخص می باشد در مورد مالکیت مالک می تواند هرگونه دخل و تصرف نسبت به مال می تواند باشد ولی سرقفلی فقط ناشی از اجاره است و مستاجر فقط از محل اجاره استفاده می کند و موقع تخلیه این مبلغ قابل دریافت است.

آیا سرقفلی قابل توقیف است؟

سرقفلی بر اساس قانون سال ۷۶ یک حق مالی است و این حق برای مستاجر می باشد که مبلغی است که مستاجر در اول قرارداد اجاره به موجر یا مالک پرداخت می شود و طلبکاران مستاجر می توانند این مبلغ را نزد موجر و یا مالک توقیف نماید ولی این توقیف سرقفلی در صورتی است که مستاجر این مبلغ را به موجر و یا مالک پرداخته باشد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
1 نظر
 1. omid می گوید

  سلام.
  سال۵۳ قراردادی مبنی بر :
  موجر اقای…… و مستاجرین ………ذکر مشخصات .در مورد اجاره باالمنصافه به پرداخت مال الاجاره مورد اجاره و حدود ان یکباب مغازه جز، پلاک …..فرعی ..اصلی..واقع….وشماره پلاک…در دفتر املاک …وصدور سند مالکیت و مورد اجاره بر حسب اضهار شمال وجنوب و شرق وغرب مشخص این اجاره بلاواسطه انجام مستاجرین متعهد در اخر هر ماه از مدت مبلغ سه هزار ریال در مقابل قبوض اقساطی رسمی بموجر بپردازند تاخیر پرداخت بیش از ده روز اختیار فسخ برای موجر خواهد بود.شروط حفظ نگهداری اموال تعمیرات جزی با مستاجر تعمیرات اساسی با موجر مالیات مستغلات موجر مستاحر حق واگذاری به دیگری را بدون موافقت مالک ندارد.وهمچنین حق تغیر شغل تامین اب برق با مستاجر و پرداخت ان با مستاجر حین الفسخ ویا اخرمدت مادام که مورد اجاره تخلیه نشده اجرت المثل مطابق با اجرت المسمی خواهد بود.
  سال ۵۵ یکی از شرکا در دفترخانه با سربرگ سند صلح این چنین مصالح …. و متصالح …… ۳دانگ از نصف اثباب اثاثیه موجود از ۶ دانگ یکباب مغازه ساخته شده که برابر اجارنامه رسمی ….در اجاره مصالح بوده و ۳ دانگ دیگر در اجاره…. بوده که متصالح با علم و اطلاع از چگونگی ان با جمیع متعلقاتان و حقوق صنفی که به هر اسم رسو باشدو فبول کلیه بدهی از لحاظ بیمه های تامین اجتماعی تعهد به پرداخت اقرار به تصرف نمود.مال الصلح به مبلغ پانزده هزار تومان نقدا تسلیم مصالح گردید.
  حالا بعد ۶۰ سال ورثه میخوان بفروشن مالک اجازه نمیده خودش هم نمی خره اجازه اجاره هم نمیده .دست بوس شما هستم راهنمای کنید از کرج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.