راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

هزینه نقل و انتقال ملک

ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ١٣٩٩

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ١٣٩٩ اعلام شده است. این تعرفه ها شامل اﺳﻨﺎد رﻫﻨﻰ ، ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ، ذﻣﻪ اى و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻰ می شود.
ادامه مطلب ...