راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اجاره جرثقیل

فهرست

قرارداد اجاره جرثقیل (نمونه شماره ۱)

این قرارداد بین شرکت… به نمایندگی آقایان… مدیر عامل و…رئیس هیئت مدیره… به شماره ثبت…و کد اقتصادی…شناسه ملی…به نشانی: …به شماره تلفن… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و… به نمایندگی…با کد ملی… و به نشانی: …
و کدپستی… شماره تلفن و موبایل: … که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود که هر دو طرف قرارداد ملزم به اجرای مفاد این قرارداد می‌باشند.

ماده ۱ – موضوع قرارداد
اجاره یک دستگاه جرثقیل ۱۵ تنی کفی وینچ دار می‌باشد.

ماده ۲ -مدت اجرای پیمان
مدت اجرای پیمان از تاریخ… تا تاریخ… به مدت یکسال خورشیدی می‌باشد.
تبصره ۱: پیمانکار پیش بینی تغییر مدت موضوع قرارداد را به میزان بیست و پنج درصد ٪۲۵ کاهش یا افزایش تعهد می‌نماید.

ماده ۳ -مبلغ قرارداد
مبلغ اجاره جرثقیل برای یک ماه شمسی برای انجام ۲۶۰ ساعت کار … ریال می‌باشد.
تبصره ۲: کارکرد مفید جرثقیل روزانه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ که با در نظر گرفتن یک ساعت زمان استراحت شاامل ۹ ساعت کار مفید می‌باشد.
تبصره ۳: در صورت‌عدم کارکرد جرثقیل) خرابی دستگاه، … و هرگونه تقصیری که از جانب پیمانکار باشد از بابت هر ساعت عدم کارکرد مبلغ… یال از صورت ماهیانه جرثقیل کسر می‌گردد و کلیه هزینه‌های بکارگیری جرثقیل جایگزین به حساب پیمانکار منظور می‌گردد.
تبصره ۴: در صورت احتیاج کارفرما به جرثقیل به غیر از ساعات مورد قرارداد، از بابت ساعت کارکرد اضافی مبلغ… ریال محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۵: به مبالغ این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۴ -شرایط پرداخت
مبلغ اجاره پس از پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت کارکرد جرثقیل و بررسی توسط ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی حداکثر
۳۰ روز بعد توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

ماده ۵ -تعهدات پیمانکار
۱-۵ -انجام کلیه خدمات شامل حمل، بارگیری، نصب و غیره توسط جرثقیل توسط پیمانکار انجام می‌گیرد.
۲-۵ -حمل کلیه وسائل و تجهیزات موضوع قرارداد در داخل و خارج کارگاه تا محل اجراء عملیات به عهده پیمانکار می‌باشد.
۳-۵ -تهیه ماشین آلات و وسائل نقلیه جهت جابجائی دستگاه مورد اجاره به عهده پیمانکار می‌باشد.
۴-۵ -تامین گازوئیل، روغن، گریس و سایر هزینه‌های ماشین آلات به عهده پیمانکار می‌باشد.
۵-۵ -پیمانکار موظف است قبل از ورود به کارگاه لیست وسائل، ابزار آالت و ماشین آلات مورد نیاز اجرای موضوع پیمان را جهت اخذ مجوز ورود تحویل کارفرما نماید.
۶-۵ -پیمانکار موظف است کلیه مسائل ایمنی جهت حفاظت نیروهای انسانی از خطرات احتمالی را رعایت نماید.
۷-۵ -تأمین وسایل و ابزار ایمنی مورد نیاز در حین کار به عهده پیمانکار می‌باشد (کلاه ایمنی، دستکش، …).
۸-۵ -پیمانکار موظف به سرویس کاری جرثقیل مورد استفاده در غیر از ساعات کاری بوده بطوریکه جرثقیل در ساعت مقرر کارگاهی آماده
بکار باشد.
۹-۵ -مسئولیت جبران خسارت هرگونه حادثه‌ای که در اثر سهل انگاری وعدم دقت وعدم رعایت ایمنی و فنی و نقص ماشین آلات متعلق
به پیمانکار، برای پرسنل و ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار، اشخاص ثالث و سایر پیمانکاران مشغول در کارگاه و کارفرما بوجود آید به عهده پیمانکار می‌باشد.
۱۰-۵ -حفظ و حراست و نگهداری از کلیه تجهیزات تا اتمام کار به عهده پیمانکار می‌باشد.
۱۱-۵ -تهیه کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت جابجایی قطعات (سیم بکسل، شگل، …) به عهده پیمانکار می‌باشد.
۱۲-۵ -پیمانکار موظف است با هزینه خود نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی راننده جرثقیل اقدام نماید و آن را باه کارفرما ارائه دهد،
بدیهی است در صورت رخداد حادثه‌ای هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی‌باشد.
۱۳-۵ -پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما در ساعات غیر کاری نیز آماده سرویس دهی باشد.
۱۴-۵ -پیمانکار موظف است در هنگام عقد قرارداد نسبت به ارائه معاینه فنی جرثقیل، کارت سلامت راننده، گواهینامه ماشین آلات سنگین و مدرک آموزش کار با جرثقیل را به ناظر قرارداد تحویل نماید.
۱۵-۵ -پیمانکار موظف است از کلیه تجهیزات و اتصاالت ایمن و سالم استفاده نماید بدیهی است در صورت بروز مشکل هیچگونه مسئولیتی
متوجه کارفرما نمی‌باشد.

ماده ۶ -بیمه، مالیات؛ کسورات و تضامین قرارداد
۱-۶ -پیمانکار موظف است برابر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی کلیه کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و از
این بابت هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی‌باشد.
۲-۶ -پیمانکار می‌تواند به هزینه خود جرثقیل را مقابل حوادث بیمه نماید و کارفرما در این بیمه هیچ تعهدی ندارد و مبلغی به پیمانکار
پرداخت نمی‌نماید.
۳-۶ -در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از کلیه صورت وضعیت‌های پیمانکار ۵ ٪بعنوان حق بیمه قرارداد از پرداختی به پیمانکار به
صورت علی الحساپ بعلاوه قسط آخر کسر می‌گردد که پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساپ از تامین اجتماعی به نامبرده مسترد خواهد شد.
۴-۶ -از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۱۰ ٪بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر خواهد گردید که این مبالغ پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساپ و تایید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۷ -فورس ماژور
در صورت بروز عوامل غیر قابل پیش بینی که مانع اجرای تعهدات موضوع این قرارداد شود، طرفین قرارداد باید به اطلاع هم برسانند، جنگ
اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالی های
بیسابقه و همچنین آتشسوزی که ناشی از کار طرفین نباشد جزء حوادث قهری محسوپ شده و تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام
قرارداد موجب فسخ نیست. طرفین متعهد میباشند که شروع و خاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند. ضمناً در صورت بروز حوادث
قهری، مدت زمان وقفه به مدت قرارداد اضافه میگردد.

ماده ۸ -ناظر قرارداد
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد بر عهده مدیر واحد مکانیک شرکت… می‌باشد.

ماده ۹ -حق واگذاری به غیر
پیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل یا بخشی از قرارداد را به فرد یا افراد دیگری واگذار نماید. در صورتی که کارفرما کتبا
موافقت نماید کل یا بخشی از قرارداد به فرد یا افراد دیگری(حقیقی یا حقوقی ) واگذار گردد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مطالبات،
نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد این دسته از پیمانکاران جزء را نخواهد داشت.

ماده ۱۰ -حل اختلاف
درصورت بروز اختلاف دراجرای قرارداد و یا هرگونه تعبیر و تفسیر در مفاد آن، طرفین ابتدا با معرفی نماینده سعی در حل آن از طریق مذاکره را خواهند داشت، در غیر این صورت قوانین جاری کشور ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوی توسط نمایندگان کارفرما و پیمانکار و یا جلسات در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود، توسط دادگاه‌های صالحه رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
تبصره ۶: تعبیر و تفسیر متون قرارداد بر عهده کارفرما می‌باشد.

ماده ۱۱ -مواد قرارداد
این قرارداد در ۱۱ ماده و ۶ تبصره و ۳ نسخه در محل دفتر تهران شرکت…تنظیم یافته که پس از امضای طرفین هر یک دارای اعتبار قانونی واحد بوده است.

کارفرما
شرکت…

پیمانکار

دانلودها

اجاره جرثقیل

قرارداد اجاره جرثقیل (نمونه شماره ۲)

این قرارداد بین شرکت… بعنوان کارفرما و آقای/شرکت… بعنوان پیمانکار به شرح ذیل منعقد میگردد.

کارفرما: نشانی: … کد پستی: …تلفن: …، فاکس: …به نمایندگی آقایان…

پیمانکار: آقای/شرکت… شماره ملی: …/ شناسه ملی: … به نشانی: … تلفن: … فاکس: …

ماده یک – موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارتست از به کار گیری یک دستگاه جرثقیل۵۲ تنی، که پیمانکار با راننده جهت فعالیتهای جاری کارخانه… در اختیار کارفرما قرار میدهد.

ماده دو – مدت قرارداد:
مدت قرارداد از… تا… به مدت دوازده ماه میباشد. درصورت نیاز ودرخواست کارفرما قرارداد تا… با همان شرایط قابل تمدید است.

ماده سه – مبلغ قرارداد:
دستمزد پیمانکار ماهیانه برابر… ریال است که بر این اساس رقم کلقرارداد برای مدت ۲۱ ماه… ریال برآورد میگردد.

ماده چهار – نحوه پرداخت:
دستمزد پیمانکار بر اساس کارکرد تأیید شده از سوی دستگاه نظارت و مدیریت کارخانه محاسبه و پس از کسر ده درصد سپرده حسنانجام کار وپنج درصد سپرده بیمه درطی یک ماه پرداخت می‌شود. آزادسازی سپرده‌های کسر شده وآخرین صورت کارکرد پیمانکارمنوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی از سوی پیمانکار میباشد.

ماده پنج – سایر شرایط:
۵-۱-جرثقیل در طول مدت دوازده ماه قرارداد در محل کارخانه مستقر گردیده و راننده آن در ساعات روزکار (از روز شنبه تا سه شنبه ازساعت… تا… و چهارشنبه و پنجشنبه از… تا…) با آمادگی کامل در اختیار نماینده کارفرما یا ناظر قراردارد. در صورتاستقرار و آمادگی کامل جرثقیل و راننده آن به ارائه خدمات در محل کارخانه در ساعات روزکار تعریف شده، تمامی دستمزد ماهیانه مندرج در ماده۳ قابل پرداخت به پیمانکار است. در صورت نیاز کارفرما به ارائه خدمات در خارج از ساعات روزکار فوقالذکر، ساعات اضافهکاری بهصورت تبصره ذیل قابل محاسبه میباشد.

تبصره: پیمانکار موظف است قبل از اقدام به هرنوع اضافهکاری قبلا از ناظر قرارداد مجوز مربوطه را اخذ نماید. سپس کارکرد اضافه کاری به صورت ذیل محاسبه و پرداخت می‌گردد.

الف- نرخ ساعتی اضافه کاری معادل دستمزد ماهیانه تقسیم بر عدد ۴۳۲ ساعت تعیین میگردد. منظور از اضافه کاری ساعاتی است کهخارج از ساعات اداری تعریف شده فوقالذکر، راننده با دستگاه به دستور ناظر در کارخانه حضور داشته و آماده به کار است. اضافه کاری تاساعت… روزهای شنبه تا سه شنبه معادل سه ساعت و روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و سایر روزهای تعطیل چهار ساعت منظور می‌شود.

ب- پس از ساعت… تا… روز بعد به هر میزان حضور راننده در کارخانه معادل ۳ ساعت اضافهکاری منظور میگردد.
ج- در صورت نیاز به کارکرد پیمانکار در روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی از ساعت… تا ساعت… حضور راننده در کارخانه معادل هشت ساعت اضافه کاری و پس از آن طبق دو بند الف و ب محاسبه میشود.

۵-۲ – پیمانکار موظف است نسبت به آماده بکاربودن دستگاه و همچنین آمادگی راننده ودرصورت لزوم کمک راننده آن اقدامات لازم راانجام داده و در کلیه ساعات شبانه روز بر اساس اعلام نیاز کارفرما آمادگی لازم را جهت انجام کار داشته باشد. در صورت هر گونه اشکال در دستگاه بکار گرفته شده، پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر یا جایگزینی یکدستگاه جرثقیل مشابه یا جایگزینی راننده واجد صلاحیتطبق شرایط قرارداد، حداکثر در مدت دوازده ساعت اقدام نماید به نحوی که بیش از دوازده ساعت وقفه در امور محوله ایجاد نگردد.
تأخیرپیمانکار درارائه خدمات منجر به ایجاد حق واگذاری کار به سایر پیمانکاران به صورت جزء (موردی) برای کارفرما می‌شود و در این صورت کارفرما می‌تواند هزینه‌های اضافی تحمیل شده را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار وصول نماید.
۵- ۳-در صورت‌عدم آمادگی دستگاه یا راننده به ارائه خدمات در ساعات روزکار تعریف شده، معادل ساعات کسرکار به شرح مندرج درماده ۵ (بند الف) از کارکرد ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد.
۵-۴ – تأمین سوخت و سایر هزینه‌های مربوط به دستگاه از جمله قطعات و تعمیر و نگهداری به عهده پیمانکار میباشد. در صورت استفاده از سوخت متعلق به کارفرما، بهای تمام شده آن به حساب بدهکار پیمانکار منظور می‌شود.
۵-۵-تأمین یک وعده غذای راننده و کمک راننده همچنین تأمین سرویس ایاب و ذهاب از همدان یا منطقه (حداکثرشعاع ۱۳۰کیلومتر) به کارخانه و بالعکس به عهده و هزینه کارفرماست. در صورتیکه بنا به نیاز کارفرما، اقامت شبانه راننده اجتناب ناپذیر باشد تأمین محل استراحت و غذای وی به عهده و هزینه کارفرماست.
۵- ۶-هزینه انتقال جرثقیل به کارخانه و هزینه برگشت آن به عهده پیمانکار میباشد.
۵-۷ – با توجه به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در سازمان، پیمانکار مکلف به رعایت دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیطزیست پیمانکاران شرکت… میباشد و در این خصوص در صورت لزوم با هماهنگی کارفرما موظف به فراگیری آموزشهای لازم است. در صورت‌عدم رعایت استانداردها و یا استنکاف از فراگیری‌ها آموزشهای لازم، کارفرما میتواند طبق ماده شش عمل نماید.
۵-۸ – پیمانکار مکلف است کلیه قوانین و مقررات مربوط به سازمانهای ذیربط (از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و…) را رعایت نماید.
۵-۹ نرخ قرارداد ثابت است و در طول مدت قرارداد تغییر نمی‌یابد. لذا اعمال قوانین و نرخ‌های جدید از جمله تغییر بهای سوخت تأثیری در مبلغ قرارداد نخواهد داشت.
۵-۱۰ مدیر واحد دفترفنی کارخانه به عنوان دستگاه نظارت بر اجرای خدمات پیمانکار و تأیید صورت وضعیت‌ها تعیین می‌گرددومدیریت کارخانه برآن نظارت عالیه دارد.
۵-۱۱ ارائه گواهینامه سلامت دستگاه دارای حداقل ۳ماه اعتبار برای عقد قرارداد الزامی ودرطول قرارداد لازم است همواره دارای اعتبار از مراجع ذی صلاح باشد.
۵-۱۲-راننده جرثقیل به عنوان نماینده پیمانکار درکارخانه بوده و دارای گواهی نامه مجاز دراستفاده از جرثقیل می‌باشد وهرگونه قصور و خسارت اعم از جانی ومالی در کارهای محوله در محل موضوع قرارداد برعهده پیمانکار می‌باشد و درصورت لزوم در هر مرجع قضائی مسولیت خسارت بوجود آمده برعهده ایشان می‌باشد.

ماده شش -فسخ قرارداد:
کارفرما مختار است در صورت‌عدم ایفای تعهدات از طرف پیمانکار تمام یا باقیمانده کار را به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که مایل باشد، واگذار نماید و نسبت به فسخ یکطرفه این قرارداد نیز اقدام نموده و میتواند بدون انجام تشریفات هزینه‌های اضافی تحمیل شده ناشی ازانجام خرید خدمات از پیمانکار بعدی و سایر خسارات احتمالی را از محل تضمین‌ها و مطالبات پیمانکار وصول نماید.

ماده هفت- فورس ماژور:
در صورت بروز حوادث قهری که وقوع آن از عهده پیمانکار خارج می‌باشد و بعلت حوادث مذکور پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید وظائف محوله به طور موقت و تا رفع حوادث مذکور بصورت تعلیق و توقف در می‌آید.

ماده هشت- حل اختلاف (داوری):
۱-۱۲- (اختلاف (داوری): «کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص، تفسیر یا اجرای آن به هیأت داوری اختلافات اشخاص به بنیاد… ارجاع می‌شود که مطابق دستوالعمل شماره ۱۱۳۴۳۹/۱۰ مورخ ۰۳/۰۵/۹۷ و مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات جاریه کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی خواهد نمود. رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراست. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقیمی شود و در هر حال برای طرفین و وراث و قائم مقامی قانونی آنان لازم الاتباع است.»

ماده نه –تغییر آدرس:
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، باید موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد وتا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده، کلیه نامه‌هایی که به نشانی مذکور در ابتدای قرارداد با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد، ابلاغ شده تلقی میگردد و عذرعدم اطلاع مسموع نمیباشد.

این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر ۹ ماده، یک تبصره و در ۳ صفحه در محل کارخانه سیمان هگمتان تنظیم و هر یک از نسخ حکم واحد داشته و دارای ارزش و اعتبار یکسان میباشد و یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نزدپیمانکار میباشد.

پیمانکار مهر و امضاء

کارفرما مهر وامضاء

دانلودها

سوالات متداول

حوادث فورس ماژور در قراردادها چه حوادثی است؟

فورس ماژور یا قوه قاهره به معنی حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع که متعهد را از انجام تعهد باز داشته و در صورت وقوع آن، علی رغم‌عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، وی ملزم به جبران خسارت وارده نمی‌باشد. شرط تحقق قوه قاهره، آن است که اتفاق پیش آمده، حادثه‌ای خارجی، غیر قابل رفع و غیر قابل پیش بینی باشد.

در نمونه های موجود قرارداد جرثقیل چه فایل هایی برای دانلود وجود دارد؟

هر دو نوع نمونه قرارداد به دو صورت فایل WORD و PDF موجود است و قابل دانلود می باشد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
1 نظر
  1. حسین میرزایی می گوید

    عالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.