راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور رده

وکالت نامه خارج از کشور

یکی از نیازهای ایرانیان خارج از کشور، تنظیم وکالت نامه برای انجام امور مختلف خود مانند وکالت امور ارثی یا وکالت در طلاق است. تنظیم و صدور وکالت نامه ایرانیان خارج از کشور فقط توسط وزارت امورخارجه ایران و در کنسولگری و یا سفارتخانه انجام می‌شود. در خارج از کشور سازمان ثبت اسناد نمایندگی و دفترخانه ندارد.

وکالتنامه ایرانیان در خارج از کشور